Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych dla rodzin z dziećmi na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 11 marca 2020 - 12:53, pzygadlo

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych dla rodzin z dziećmi na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (obejmującym kwartał ulic ul. Starzyńskiego, ul. Wybrzeże Helskie, Al. Solidarności i ul. Szwedzka), o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej


UWAGA: W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego Zamawiający dokonał zmian treści ogłoszenia polegających na:
Przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 1 kwietnia 2020 r do godz. 14:00.
 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych dla rodzin z dziećmi na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (obejmującym kwartał ulic ul. Starzyńskiego, ul. Wybrzeże Helskie, Al. Solidarności i ul. Szwedzka),  o których mowa w  art. 10 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.) zwanych dalej „Usługami”. Usługi będą realizowane w wymiarze 1920 godzin w pełnym okresie realizacji zamówienia, według „Standardu usług opiekuńczych i specjalistycznych dla rodzin z dziećmi” dostarczonego przez Zamawiającego, zwany dalej „Standardem”. Standard dotyczy wsparcia dla rodzin z dziećmi, odbiorcą usług jest rodzina ze względu na specyficzne potrzeby dziecka (usługi te nie są utożsamiane z usługami w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej tj. usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi). Usługa będzie realizowana w projekcie „Praski kokon” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Kod CPV: 85300000-2

 

2.    WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

 

2.1. Zindywidualizowany zakres usług dla każdej osoby nimi objętej każdorazowo zostanie określony przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ (realizatora usług) i przekazany na piśmie. OPS jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy, który wykonuje zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, jest organizatorem pracy z rodziną w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny  i pieczy zastępczej, w tym przyznaje pomoc w formie Usług oraz kontroluje realizację Usług w środowisku.

 

2.2. Przyznawanie pomocy odbywa się zgodnie ze  Standardem.

 

2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres Usług oraz warunki realizacji, określa  Standard (załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania). 

 

2.4. OPS i Zamawiający współdziałają w realizacji zadania polegającego na kontroli świadczenia Usług w środowisku.  

 

2.5. Celem zapewnienia należytego świadczenia Usług, Wykonawca zobowiązany będzie  przez cały okres realizacji zamówienia do:  

 

a)      świadczenia wysokiej jakości Usług, zgodnie ze Standardem; 

 

b)      zatrudnienia osób świadczących usługi opiekuńcze, zwanych dalej „opiekunami”, z których każda musi spełniać wymogi określone w Standardzie w pkt 11.4, w tym posiadać wykształcenie co najmniej średnie, doświadczenie w opiece nad dziećmi zdobyte w placówkach terapeutycznych, socjoterapeutycznych, oświatowych, udzielających pomocy dzieciom; każda z osób posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych oraz nie figuruje w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym, o którym mowa w Ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym;  

 

c)      zatrudnienia/ zaangażowania osób świadczących specjalistyczne usługi, zwanych dalej „terapeutami”, z których każda musi spełniać wymogi określone w Standardzie w pkt 11.5, w tym posiadać wykształcenie wyższe (co najmniej licencjackie) z zakresu nauk medycznych lub społecznych, w szczególności uprawniające do wykonywania zawodu: psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty  w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi; każda z osób posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych oraz nie figuruje w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym, o którym mowa w Ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym; 

 

d)      zatrudnienia osoby do koordynacji Usług (w wymiarze nie większym niż ½ etatu, zgodnie z proporcją wynikająca z założenia, że 1 etat koordynatora przypada na 100 osób objętych Usługami), która musi spełniać wszystkie wymogi określone w Standardzie w pkt 11.3, w tym posiadać wykształcenie co najmniej średnie o specjalności medycznej lub społecznej oraz ukończone kursy i szkolenia z zakresu z pracy z rodziną itp.; posiadać wiedzę z zakresu nauk medycznych i społecznych (ukończone kursy, certyfikaty np. pielęgniarstwo, pomoc społeczna, pedagogika); co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku koordynatora usług społecznych; posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych oraz nie figuruje w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r.  o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. 

 

Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia w formie załącznika do umowy na świadczenie usług, określonego przez Zamawiającego - wykazu osób zatrudnionych na stanowiskach opiekuna/ów, terapeutów i koordynatora ze wskazaniem wykształcenia, doświadczenia osób realizujących przedmiot umowy oraz charakteru zawartej umowy. 

 

2.6. Zakres usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi będzie realizowany w wymiarze 420 godzin łącznie i obejmie w szczególności:

 

a)       sprawowanie opieki nad dziećmi w drodze na zajęcia w placówkach oświaty (przedszkola, szkoły), placówkach opieki lub ochrony zdrowia oraz w drodze powrotnej do domu,

 

b)      sprawowanie opieki nad dziećmi w ich miejscu zamieszkania podczas nieobecności rodziców, w tym organizowanie i prowadzenie zabaw dostosowanych do wieku dzieci, przyczyniających się do ich rozwoju intelektualnego i edukacji,

 

c)       pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi w trakcie spacerów i wyjść do różnych instytucji.

 

 

 

2.7. Zakres usług specjalistycznych dla rodzin z dziećmi będzie realizowany w wymiarze 1500 godzin łącznie i obejmie w szczególności:

 

a)      trening umiejętności samoobsługi, wspomaganie procesu uczenia się, 

 

b)      trening umiejętności społecznych,

 

c)      usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu,

 

d)      uzupełnianie procesu terapeutycznego poza miejscem zamieszkania,

 

e)      wstępna diagnoza deficytów.

 

2.8. Dopuszcza się możliwość przesunięć godzin pomiędzy wymienionymi typami usług, w ten sposób, że:

 

a) wymiar usług specjalistycznych wyniesie nie mniej niż 1500 godzin i nie więcej niż 1800 godzin w pełnym okresie realizacji zamówienia,

 

b) wymiar usług opiekuńczych wyniesie nie mniej niż 120 godzin i nie więcej niż 420 godzin w pełnym okresie realizacji zamówienia,

 

c) maksymalny łączny wymiar godzin usług opiekuńczych i specjalistycznych, świadczonych w pełnym okresie realizacji zamówienia, nie przekroczy 1920 godzin.

 

2.9. Pod pojęciem jednej godziny usług rozumie się 60 minut. 

 

2.10. Przewidywana liczba odbiorców usług to 15 rodzin, 30-38 dzieci.

 

2.11. Obszar realizacji zamówienia: Dzielnica  Praga-Północ, kwartał obejmujący ulice: ul. Starzyńskiego, ul. Wybrzeże Helskie, Al. Solidarności i ul. Szwedzka.

 

2.12. Wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych Usług i nie będzie on zgłaszać roszczeń.

 

2.13. Szczegółowe zasady realizacji usługi zawiera Standard (załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania).

 

2.14. Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzoru i kontroli nad realizacją Usług w trakcie realizacji umowy. Prawo nadzoru i kontroli dotyczy OPS i Zamawiającego. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia stosownej dokumentacji wymaganej na etapie realizacji umowy, w szczególności określonej w Standardzie, a także do udostępniania Zamawiającemu i OPS, wszelkiej dokumentacji, w tym dokumentacji pracowniczej pozwalającej na stwierdzenie prawidłowości realizacji przedmiotu zamówienia.

 

 

 

3.WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe wymagania:

 

3.1. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych lub specjalistycznych dla rodzin z dziećmi w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.) lub doświadczenie w realizacji specjalistycznych usług dla osób z zburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.). Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie), wykonał należycie minimum jedną z wyżej wymienionych usług na rzecz jednego zamawiającego, na podstawie odrębnej (pojedynczej) umowy, nieprzerwanie minimum przez okres 6 miesięcy[1], o wartości nie mniejszej niż 50 000 tysięcy brutto. Jeżeli usługa lub usługi są w trakcie wykonywania, to część tej zrealizowanej usług/i, na dzień składania ofert, musi mieć wartość nie mniejszą niż wskazana wartość.  

 

Spełnianie warunku należy potwierdzić w Formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania) i dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie. Za dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi Zamawiający uzna poświadczenie lub referencję lub protokół odbioru (o ile będzie z niego wynikać, że usługa została wykonana należycie i bez zastrzeżeń, ze wskazaniem wartości brutto umowy lub wartości brutto zrealizowanej części zamówienia będącego w trakcie wykonywania oraz terminu realizacji (od ....do....- dzień, miesiąc, rok). W przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać  wyżej wymienionych dokumentów  dopuszczalne jest oświadczenie Wykonawcy.

 

 

 

3.2. Wykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnia opiekuna/ów i koordynatora spełniających warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia odpowiednio w ust. 2, pkt. 2.5. lit. b i lit. d,  na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 1243/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 1 września 2015 r.  w sprawie stosowania klauzul społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie m.st. Warszawy i wybranych jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy w związku z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (oświadczenie  w Formularzu ofertowym - załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania). Wykonawca musi dysponować osobami wymienionymi w ust. 2 pkt 2.5, posiadającymi odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe wymagane przepisami prawa do świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych dla rodzin z dziećmi, stanowiących przedmiot zamówienia (oświadczenie  w Formularzu ofertowym - załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania).

 

 

 

4. KRYTERIA OCEN OFERTY: 

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert:

 

4.1. Cena: 60 % (maksymalnie 60 pkt)

 

Komisja przyzna każdej ofercie punkty w kryterium „cena” wg wzoru:

 

                              cena brutto za wykonanie usługi najniższej oferty

 

 Liczba punktów = ------------------------------------------------------------------------- x 60%

 

                                cena brutto za wykonanie usługi badanej oferty

 

4.2. Doświadczenie terapeutów zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.) lub doświadczenie w realizacji specjalistycznych usług dla osób z zburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) : 40% (maksymalnie 40 pkt).

 

Doświadczenie terapeutów oceniane będzie w następujący sposób: liczba osób posiadających doświadczenie w realizacji usług w powyższym zakresie, w wymiarze co najmniej 100 godzin:

 

a)       1-2 osoby – 10 pkt;

 

b)      3-4 osoby – 20 pkt

 

c)       5-6 osób  – 40 pkt

 

Doświadczenie terapeutów należy opisać w Formularzu oferty (załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania) i dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie. Za dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi Zamawiający uzna poświadczenie lub referencję lub protokół odbioru, o ile będzie z niego wynikać, że usługa została wykonana należycie i bez zastrzeżeń, ze wskazaniem wymiaru godzinowego i terminu realizacji (od ....do....- dzień, miesiąc, rok). 

 

Maksymalna łączna liczba punktów do uzyskania w ramach ww. kryteriów oceny: 100 pkt.

 

Wybrana zostanie oferta, która spełnia warunki przystąpienia do  zapytania ofertowego i otrzyma najwyższą liczbę punktów.

 

 

 

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  

 

Rozpoczęcie: od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2020 r.

 

Zakończenie: 01 kwietnia 2021 r.

 

 

 

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

 

6.1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.

 

6.2. Wymagane załączniki:

 

- poświadczenia lub referencje lub protokoły odbioru potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie, 

 

- pełnomocnictwa do składania oferty – jeśli dotyczy.

 

6.3. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: praskikokon@um.warszawa.pl do 19 marca 2020 r. do godz. 14.00 (pliki stanowiące załączniki do maila nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).
UWAGA: W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego Zamawiający dokonał zmian treści ogłoszenia polegających na:
Przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 1 kwietnia 2020 r do godz. 14:00.
 

 

 

 

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA: 

 

7.1.  Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji firmy zgodnie z KRS lub CEiDG. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.

 

7.2.  Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w miejscu określonym przez Zamawiającego w umowie o świadczenie usług, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku, zgodnie z umową.

 

7.3.  Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych Funduszy.

 

7.4.  Oferent jest związany  ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o  wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

7.5.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.

 

7.6.  Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.).

 

7.7.  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Oferenta na podstawie zgody  stanowi załącznik do  niniejszego zapytania ofertowego. 

 

7.8.  W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest  posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu  prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

 

7.9.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

7.10.       Wykonawca, z którym Zamawiający zawrze umowę na realizację przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest zapewnić koordynatora, opiekunów i terapeutów posiadających nie mniejsze doświadczenie niż osoby wykazane w ofercie.

 

 

 

Załączniki:

 

1. Standard usług opiekuńczych  i specjalistycznych dla rodzin z dziećmi.

 

2. Formularz oferty.

 

3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

 

 

 

 

 

ZATWIERDZAM 

 

Tomasz Pactwa

 

Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych

 [1]Wskazany minimalny 6 – miesięczny okres świadczenia usługi nie musi przypadać w całości w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający będzie przyznawał punkty w przedmiotowym kryterium zarówno: − za usługę, która w całości była wykonywana w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, − jak również za usługę, której wykonywanie zostało zakończone w terminie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, niezależnie od terminu rozpoczęcia jej wykonywania.

    

Załączniki

 1. 1.
  Standard usług opiekuńczych i specjalistycznych
  (plik: zal_1_standard_uslug_opiekunczych_i_specjalistycznych_dla_rodzin_z_dziecmi.pdf, file size: 1180.8 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: zal_2_formularz_oferty.docx, file size: 110.89 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Klauzula informacyjna RODO
  (plik: zal_3_rodo_kaluzula_informacyjna_oferty.pdf, file size: 723.08 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_uslugi_opiekuncze_i_specjalistyczne.pdf, file size: 2460.56 KB)
  Pobierz