Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wsparcie działań informacyjnych dla seniorów_2019

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 31 grudnia 2018 - 9:03, rkadej

Zaangażowanie osoby do wsparcia działań informacyjnych w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020. Rozwój działań informacyjno-promocyjnych wpisuje się w obszar Programu Warszawa Przyjazna Seniorom, w ramach Celu 1 - Zwiększenie aktywności społecznej, w zakresie celu technicznego CT.1.2 - Poprawa dostępności do informacji o działaniach dla seniorów.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Zaangażowanie osoby do wsparcia działań informacyjnych w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020. Rozwój działań informacyjno-promocyjnych wpisuje się w obszar Programu Warszawa Przyjazna Seniorom, w ramach Celu 1 - Zwiększenie aktywności społecznej, w zakresie celu technicznego CT.1.2 - Poprawa dostępności do informacji o działaniach dla seniorów. 

 

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Do zakresu zadań w szczególności należeć będzie:

Zaangażowana osoba będzie odpowiedzialna za rozwój działań informacyjno-promocyjnych dla seniorów oraz budowanie pozytywnego wizerunku seniora w społeczeństwie, poprzez:

-   opracowanie i realizacja koncepcji i harmonogramu komunikacji działań i projektów miejskich dla seniorów,

-   nadzór merytoryczny i współpracę z podmiotami realizującymi projekty w ramach zadania związanego z poprawą dostępu do informacji oraz pozytywnego wizerunku seniora, 

-   rozbudowę bazy odbiorców działań informacyjno-promocyjnych dla seniorów,

-   prowadzenie i rozwój strony internetowej www.senioralna.um.warszawa.pl, oraz portalu społecznościowego FB Warszawa Przyjazna Seniorom, 

-   współorganizację i udział w wydarzeniach informacyjno-promocyjnych,

-   udzielanie informacji o ofercie i usługach Miasta dla seniorów, w tym dystrybucja publikacji wydawanych dla seniorów,

-   współredagowanie i współpraca w wydawaniu biuletynu „POKOLENIA. Magazyn Warszawskich Seniorów”, 

-   współpraca z radami seniorów w Warszawie, w szczególności przy wdrażaniu konkursu Miejsca Przyjazne Seniorom,

-   nawiązywanie współpracy z organizacjami oraz instytucjami działającymi na rzecz osób starszych,

-   poruszanie problematyki seniorskiej w przestrzeni publicznej, w tym eksponowanie więzi międzypokoleniowych, promowanie aktywności i pozytywnego obrazu starości, 

-   wsparcie realizacji działań informacyjno-promocyjnych Warszawskich Dni Seniora

-   cykliczne przygotowanie informacji, raportów z realizacji działań Miasta na rzecz seniorów,

-   współpracę z pracownikami Zespołu Realizacji Polityki Senioralnej.

 

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wymagania minimalne (Tabela nr 1 w Załączniku nr 1): 

 • umiejętność budowania i redagowania zrozumiałych treści informacyjno-promocyjnych,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, w szczególności Excell) i korzystania z Internetu
 • dyspozycyjność w okresie realizacji projektu,
 • znajomość polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych (Program Warszawa Przyjazna Seniorom), w szczególności w zakresie zarządzania Programem.

Wymagania oczekiwane: 

 • doświadczenie w realizacji projektów społecznych,
 • doświadczenie w budowaniu społecznych kampanii informacyjno-promocyjnych,
 • doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • doświadczenie w pracy lub współpracy z administracją publiczną,
 • wiedza z zakresu usług i oferty dla osób starszych świadczonych przez różne podmioty,
 • komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole,
 • sumienność i bardzo dobra organizacja pracy.

 

4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

I etap

Weryfikacja formalna

II etap

Rozmowa kwalifikacyjna – 100 % w tym:

 • doświadczenie w budowaniu społecznych kampanii informacyjno-promocyjnych – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.) – Tabela nr 2 w Załączniku nr 1 (Liczba punktów: mniej niż 1 rok lub  1 rok doświadczenia – 10 pkt., 2-letnie doświadczenie – 20 pkt., 3-letnie doświadczenie i większe – 30 pkt.)
 • doświadczenie w realizacji działań w projektach społecznych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.) – Tabela nr 3 w Załączniku nr 1 (Liczba punktów: koordynacja działań w 1 projekcie społecznym – 10 pkt., działania w 2 i większej liczbie projektów społecznych – 20 pkt.)
 • wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.),
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.),
 • doświadczenie w pracy lub współpracy w administracji publicznej – 10% wartości oceny (max. 10 pkt.) (Liczba punktów: brak doświadczenia – 0 pkt., posiadanie doświadczenia w pracy w administracji publicznej – 10 pkt - Tabela nr 4 w Załączniku nr 1

 

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy  do 13 grudnia 2019 r.

 

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych, odręcznie podpisane CV oraz list motywacyjny.

2.       Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie rkadej@um.warszawa.pl  do  dnia 6 stycznia 2019r. roku  do  godz. 23.59

 

7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.       W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.

b.        Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c.       Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

d.       Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji o  wyborze najkorzystniejszej oferty.

e.          Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy. 

f.       Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). Oferent oświadczy, że zapoznał się z załączoną Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody.

g.       Oferent wyraża zgodę na udostępnienie treści umowy. W szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Oferent wyraża zgodę na udostepnienie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, ponadto wyraża zgodę na udostępnienie całości treści złożonej oferty wraz z załącznikami (w tym m.in. wysokość złożonej oferty, nazwę firmy, adres, referencje, doświadczenie). Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

h.         Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

i.         W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest  posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu  prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej.

      

          

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_spec_ds._informacyjnych_2019.pdf, file size: 1261.21 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_informacja_2019.doc, file size: 97.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Klauzula informacyjna
  (plik: z2_klauzula_informacyjna_2019.pdf, file size: 804.32 KB)
  Pobierz