Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wsparcie rozwoju dzielnicowych rad seniorów w m.st. Warszawa

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 13 grudnia 2016 - 14:16, rkadej

Przedmiotem zamówienia jest wsparcie rozwoju dzielnicowych rad seniorów i Warszawskiej Rady Seniorów oraz budowanie partnerskiej współpracy rad seniorów z samorządem lokalnym.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

1.  OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wsparcie rozwoju dzielnicowych rad seniorów i Warszawskiej Rady Seniorów oraz budowanie partnerskiej współpracy rad seniorów z samorządem lokalnym.

 

Wsparcie dzielnicowych rad seniorów i Warszawskiej Rady Seniorów powinno obejmować następujące zagadnienia:

a)     rozwój kompetencji i wiedzy członków rad seniorów w obszarach:

o   współpracy z samorządem,

o   diagnozowania potrzeb osób starszych,

o   nawiązywania i budowania partnerstw,

o   korzystania z narzędzi partycypacji publicznej,

o   pracy w zespole,

o   doprecyzowania funkcji rad seniorów,

o   tworzenia planów działania rad seniorów,

o   monitorowania realizacji tworzonych planów działań,

b)     wzmocnienie współpracy rad seniorów z urzędnikami poszczególnych dzielnic i biur urzędu miasta,

c)     usprawnienie mechanizmu współpracy dzielnicowych rad seniorów i Warszawskiej Rady Seniorów,

d)     usprawnienie form komunikacji między poszczególnymi radami seniorów,

e)     usamodzielnienie rad seniorów,

f)       sieciowanie i poznawanie dobrych praktyk rad seniorów z Polski.

 

 

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1)      Na przedmiot zamówienia składają się:

a)       koordynacja procesu wspierania rozwoju i poszerzania kompetencji rad seniorów,

b)       diagnoza stanu faktycznego i potrzeb rad seniorów przeprowadzona poprzez analizę dokumentów oraz warsztat diagnozujący dla każdej z rad seniorów,

c)       warsztaty i szkolenia min. 160 godzin w zakresie:

o   rozpoznania i korzystania z potencjału i kompetencji członków rad oraz modelu zarządzania pracą rady,

o   funkcji rad seniorów wynikających z ustawy o samorządzie gminnym art.5c       
(z uwzględnieniem statutu i regulaminu warszawskich rad seniorów),

o   rozwijania umiejętności liderskich,

o   wiedzy o samorządzie lokalnym,

o   komunikacji i budowania współpracy z samorządem na szczeblu miasta i dzielnicy,

o   narzędzi partycypacji publicznej funkcjonujących w m. st. Warszawie,

o   diagnozowania potrzeb osób starszych,

o   dobrych praktyk rad seniorów w Polsce,

d)       warsztaty i szkolenia  min. 16 godzin w zakresie rozwoju współpracy Warszawskiej Rady Seniorów z dzielnicowymi radami seniorów i jednostkami samorządu terytorialnego m.st Warszawy,

e)       współpraca z Zamawiającym, Warszawską Radą Seniorów, dzielnicowymi radami seniorów, jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji programu szkoleń i warsztatów,

f)         ewaluacja rozumiana jako zbadanie na ile udział w procesie pozwolił osiągnąć założone cele, której wyniki zostaną przedstawione w formie raportu z badania,

g)       raport z całości realizacji zadania,

2)      Warsztaty odbywać się będą w Warszawie. Pomieszczenia w którym będą odbywać się warsztaty zapewni Zamawiający, po uprzednim uzgodnieniu harmonogramu warsztatów.

3)      Sprzęt, materiały biurowe (np. laptop, rzutnik, ekran, flipchart, mazaki, itp.) oraz drobny poczęstunek Wykonawca zapewni we własnym zakresie.

4)       Grupą odbiorców warsztatów będą członkowie 15 rad seniorów powołanych w Warszawie (1- Warszawska Rada Seniorów, 14 rad seniorów z dzielnic m.st. Warszawy)  oraz pracownicy samorządu warszawskiego bezpośrednio współpracujący z ww. radami seniorów.

5)       W warsztatach uczestniczyć będzie minimum 5-6 osób z każdej rady seniorów. Rekrutacja na warsztaty będzie prowadzona w porozumieniu z Warszawską Radą Seniorów i Zamawiającym.

6)       Wykonawca zapewni uczestnikom materiały dydaktyczne oraz przekaże Zamawiającemu certyfikaty o ukończeniu warsztatów przez uczestników.

 

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić:

- wstępną propozycję programu i harmonogram realizacji zadania.

 

4.        KRYTERIA OCENY  OFERTY:

a)     cena: 60 %

Największą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną, wg wzoru:

          Cn

PC = ------ x 100 x 60%

         Cb

gdzie: Cn – cena brutto z oferty o najniższej cenie brutto, Cb – cena brutto z oferty badanej;

 

b)     doświadczenie Wykonawcy 20% (max. 20 pkt.)

·         w zakresie realizacji projektów społecznych w latach 2010-2016, skierowanych do osób starszych  – Tabela nr 1 w Załączniku nr 1

o   (Liczba punktów: mniej niż 2 letnie doświadczenie – 0 pkt., 2-letnie doświadczenie – 10 pkt., 3-letnie doświadczenie i większe 20 pkt.)

 

c)      doświadczenie zawodowe trenera/ trenerów  realizującego/ realizujących przedmiot zamówienia –  20% (max. 20 pkt.) Tabela nr 2 w Załączniku nr 1

Przez doświadczenie zawodowe trenera/ trenerów rozumie się:  

·    liczbę przeprowadzonych w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 3 szkoleń w 3 dowolnych tematach będących przedmiotem programu szkolenia.

·    posiadane kwalifikacje (doświadczenie kadry, certyfikaty potwierdzające uprawnienia kadry do prowadzenia szkoleń, w tym trenerskie/pedagogiczne). Ocena kwalifikacji nastąpi na podstawie:

załączonych do oferty kserokopii certyfikatów, uprawnień (wykonawcy, trenerów), itp. Za każdy dostarczony dokument  przyznawany jest 1 punkt. Maksymalnie przyznanych może zostać – 5 punktów

                liczby przeprowadzonych w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty szkoleń z danego zakresu:

o   przeprowadzenie 10 i więcej szkoleń – 15 punktów,

o   przeprowadzenie od 4 do 9 szkoleń – 10 punktów,

o   przeprowadzenie co najmniej 3 szkoleń – 5 punktów.

 

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2017r.

 

6.        TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

a)       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki,

b)       Wstępną propozycję programu i harmonogramu realizacji zadania,

c)       Ofertę należy: (niepotrzebne skreślić) , tj.:[1]

- złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, albo

-  wysłać faxem na numer: 22 443 14 42, albo

- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie:

Robert Kadej rkadej@um.warszawa.pl  do  dnia  23.12.2016r. do  godz. 15.00

 

7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.     W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum,

b.     Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem,

c.     Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy,

d.     Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy,

e.     Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty,

f.       Nie ma możliwości składania ofert cząstkowych.


[1] Tryb składania ofert jest  wybierany indywidualnie do zapytania ofertowego

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_warsztaty_rs.pdf, file size: 1172.53 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Oferta podmiotu
  (plik: zalacznik_nr_1_do_szkolenia_wrs.docx, file size: 23.83 KB)
  Pobierz