Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wydruk i dostarczenie dwóch części Warszawskiego Elementarza Cyfrowego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 28 czerwca 2019 - 11:12, rkadej

„Wydruk i dostarczenie dwóch części Warszawskiego Elementarza Cyfrowego - podręcznika z zakresu obsługi komputera i internetu dedykowanego osobom w wieku senioralnym. Obie części podręcznika posiadają numer ISBN.


 

1.W skład zamówienia wchodzi:

1.      wydruk dwóch części podręcznika, według specyfikacji, każda część po 2000 sztuk,

2.      dostosowanie do druku i druk 2000 sztuk papierowej zakładki, projekt (załącznik 3) dostarczony przez Zamawiającego, przygotowanie do druku i druk ze strony Oferenta,

3.      skompletowanie, ofoliowanie i insertowanie – dwie części podręcznika i zakładka muszą być ze sobą połączone za pomocą foli, tworząc komplet (2000 kompletów, każdy składający się z części 1 i części 2 oraz jednej zakładki),

4.      dostawa na adres Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, pokój 26.

 

2.  SZCZEGÓŁOWE WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ SPECYFIKACJA:

-    Druk dwóch części podręcznik (Część 1 i Część 2), każda część:

  o    Format A4.

  o    Okładka 200g, folia mat, Druk 4+4 CMYK.

  o    Środek: papier offset 80g, Druk 4+4 CMYK.

  o    Oprawa klejona.

  o    Liczba stron (środek – część 1: 170 stron, część 2: 110 stron).

  o    Ilość: 2000 sztuk (każda część)

 

-      Druk zakładek i insertowanie:

  o    Zakładka dołączona do każdego zafoliowanego kompletu - 2000 sztuk.

  o    Druk zakładek: Druk dwustronny 4+4 CMYK, Gramatura 350g, matowe, format 55x210mm.

  o    Projekt zakładki oraz niezbędne pliki (graficzne) będą dostarczone przez Zmawiającego po podpisaniu umowy,

  o    Oferent na podstawie otrzymanych plików i projektu przygotuje wersję zakładki na potrzeby wydruku.

  o    Dostawa 2000 kompletów oraz 1000 dodatkowych zakładek musi zmieścić się w terminie realizacji zamówienia i obejmować transport oraz wniesienie wszystkich elementów zamówienia do Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st Warszawy (zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany adresu dostawy na terenie Warszawy).

 

-    Inne założenia:

  o    Uwzględnienie w ofercie 5% stawki VAT – podręcznik posiada numer ISBN.

  o   Druk musi być ostry i wyraźny – nie dopuszcza się elementów rozmazanych. 

  o    Klejenie książki musi być na tyle wytrzymałe aby przy wielokrotnym otwieraniu i rozginaniu nie wypadały kartki. 

  o    Podręczniki podczas dostawy powinny być na czas transportu zabezpieczone tak aby nie uległy uszkodzeniu. 

  o    Kompletowanie - ofoliowane 2 części podręcznika i 1 zakładki. 

  o    Folia łącząca część pierwszą i drugą, przy zdejmowaniu nie może uszkadzać podręcznika.

 

3.      WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

          Złożenie jednej oferty, obejmującej wykonie wszystkich elementów zadania zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu.

 

4.      KRYTERIA OCENY  OFERTY:

-          Cena: 100 %.

-          Ocena ofert za realizację całego zamówienia będzie dokonywana według następującego wzoru:

                       najniższa cena ofertowa brutto

       Cena = ---------------------------------------------- x 100 pkt

                        cena brutto oferty badanej

 

-          Maksymalna liczba punktów przyznanych każdej z ofert wynosi 100 pkt.

-          Wybrana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

 

5.      TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:

          21 dni od dnia podpisania umowy,

 

6.      WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPYTANIA

-    Załącznik 1: Formularz zgłoszeniowy. 

-    Załącznik 2: Klauzula RODO. 

-    Załącznik 3: Projekt zakładki. 

-    Załącznik 4: Część 1 podręcznika – wersja podglądowa. 

-    Załącznik 5: Część 2 podręcznika – wersja podglądowa. 

 

 

7.      TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.      Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.

2.      Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: Anna Domaradzka, adomaradzka@um.warszawa.pl do  dnia 08.07.2019r.  do godz. 16:00 (pliki stanowiące załączniki do maila nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).

 

 

8.      INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.       W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.

b.      Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c.       Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

d.      Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji o  wyborze najkorzystniejszej oferty.

e.        Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

f.        Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.).

g.      Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Oferenta na podstawie zgody  stanowi załącznik do  niniejszego  zapytania ofertowego.  

h.      Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

i.        W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest  posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu  prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 1202.75 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: zalacznik_1_-_formularz_zgloszeniowy.doc, file size: 80.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Klauzula informacyjna RODO
  (plik: zalacznik_2_-_klauzula_rodo.pdf, file size: 353.93 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Podręcznik_cz.1
  (plik: zalacznik_4_-_czesc_pierwsza_podrecznik.pdf, file size: 4395.39 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Podręcznik_cz.2
  (plik: zalacznik_5_-_czesc_druga_podrecznika.pdf, file size: 5035.41 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Projekt zakładki
  (plik: zalacznik_3_-_projekt_zakladki.pdf, file size: 335.35 KB)
  Pobierz