Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wydruk i dostarczenie ulotki "Klucz bezpieczeństwa"dla seniora

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 24 października 2018 - 15:56, rkadej

Przedmiotem zamówienia jest wydruk i dostarczenie „Klucza Bezpieczeństwa”.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA :
Przedmiotem zamówienia jest wydruk i dostarczenie „Klucza Bezpieczeństwa”.
1.1.  10 000 sztuk „Klucza bezpieczeństwa”, składającego się z 5 plansz każdy („Klucz bezpieczeństwa” stanowi załącznik numer 2).
1.2.  Format DL ( 99 mm x 210 mm), druk obustronny, kolor, papier – 200 g., matowy.
1.3.  Plansze dziurkowane w górnym lewym rogu (załącznik numer 3), połączone zawieszką - sznurkową plombą odzieżową
2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)
Miejscem dostarczenia „Klucza Bezpieczeństwa” jest Urząd m.st. Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, ul: Niecała 2, 00 – 098 Warszawa, pokój 26.
Warunkiem realizacji jest przedłożenie prototypu „Klucza Bezpieczeństwa” i uzyskanie akceptacji.
3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli  dotyczy) :
     nie dotyczy
4. KRYTERIA OCENY  OFERTY:
cena:100 %
5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: do 14 dni od daty podpisania umowy
6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.
2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: ext.kburns@um.warszawa.pl  do  dnia 28.10.2018 do godziny 20:00. (pliki stanowiące załączniki do maila nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).
7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.
b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
c. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy
d. Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji
o  wyborze najkorzystniejszej oferty.
e.  Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.
f. Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). Oferent oświadczy, że zapoznał się z załączoną Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody.
g. Oferent wyraża zgodę na udostępnienie treści umowy. W szczególności przedmiot umowy
i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Oferent wyraża zgodę na udostepnienie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, ponadto wyraża zgodę na udostępnienie całości treści złożonej oferty wraz z załącznikami (w tym m.in. wysokość złożonej oferty, nazwę firmy, adres, referencje, doświadczenie). Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
h. Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
i. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest  posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu  prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: klucz_bezpieczenstwa_zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 819.4 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: zalacznik_nr_1.doc, file size: 80 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Wzór klucza bezpieczeństwa
  (plik: zalacznik_nr_2.pdf, file size: 1528.88 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Sposób związania
  (plik: zalacznik_nr_3.jpg, file size: 72.89 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Klauzula infomracyjna
  (plik: klauzula_rodo.pdf, file size: 1293.08 KB)
  Pobierz