Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego w zakresie usług kurierskich w obrocie krajowym

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 10 października 2018 - 11:04, ejozwiak

W dniu 9.10.2018 r. Oferent zadał pytania dotyczące postępowania w zakresie usług kurierskich w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w ramach realizacji zadania dotyczącego „Wyprawka dla Warszawskiego Malucha”:


1. Czy Zamawiający mógłby określić okres jaki przewiduje na realizację zapytania ofertowego biorąc pod uwagę, iż zamówienie ma być zrealizowane do dnia 14.12.2018 roku?

Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 8.10.2018 r. termin realizacji zamówienia został wskazany w pkt 5: „ od dnia podpisania umowy do  14.12.2018 r.”

2. Czy Zamawiający mógłby określić jakie wymiary oraz w jakim przedziale wagowym będą nadawane przez niego przesyłki kurierskie oraz co będzie stanowiło zawartość przesyłek?

Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 8.10.2018 r. Zamawiający wskazał w pkt 2 warunki realizacji zamówienia ust. 1 „Przesyłka kurierska rozumiana jest jako jedna lub kilka paczek nadawanych do jednego odbiorcy, na podstawie jednego dowodu nadania, o łącznej wadze nieprzekraczającej 10 kg.” Ponadto Zamawiający informuje, ze rozmiar przesyłki nie powinien przekroczyć 150 cm x 60 cm x 60 cm. 

3. Czy Zamawiający przewiduje nadawanie przesyłek tylko w granicach administracyjnych m.st. Warszawy?

Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 8.10.2018 r. Zamawiający wskazał w pkt 2 warunki realizacji zamówienia ust. 2 „Rodzaj przesyłek: przesyłki miejskie w granicach administracyjnych m.st. Warszawy (nadanie i odbiór przesyłki na terenie Warszawy)”

4. Czy odbiór przesyłek przez kuriera będzie odbywał się z jednego miejsca, czy z kilku miejsc na terenie Warszawy?

Zamawiający informuje, ze odbiór przesyłek przez kuriera będzie odbywał się z jednego miejsc wskazanego przez Zamawiającego.

5. Zamawiający w warunkach realizacji Zamówienia w pkt. 15 wpisał orientacyjną ilość przesyłek, jaką zamierza wysłać w tym zamówieniu. Czy Zamawiający zamierza nadać te przesyłki jednorazowo, czy ilość nadawanych przesyłek będzie rozłożona w czasie obowiązywania zamówienia?

Zamawiający informuje, iż nadawanie przesyłek będzie rozłożone w czasie tj. w trakcie obowiązywania umowy.

6. Czy przygotowane przez Zamawiającego przesyłki będą przygotowane do odbioru przez kuriera w opakowaniach zbiorczych np. na palecie?

Zamawiający informuje, ze przysyłki nie będą przygotowywane do odbioru przez kuriera w opakowaniach zbiorczych.

7. Czy Zamawiający zrezygnuje z trzykrotnej próby doręczenia przesyłki i wyrazi zgodę na dwukrotną próbę doręczenia? Wykonawca doręcza przesyłki adresatowi pod adres wskazany na przesyłce, według zasad wynikających z przepisów ustawy oraz zgodnie z regulaminem usług:
„W przypadku przesyłki nadanej w serwisie kurierskim, po nieskutecznej próbie doręczenia podejmowana jest, w kolejnym dniu roboczym albo w innym ustalonym z adresatem terminie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, licząc od dnia następnego po dniu pierwszej próby doręczenia, ponowna (druga) próba doręczenia. Ponowna (druga) próba doręczenia przesyłki nadanej w serwisie kurierskim poprzedzona będzie próbą kontaktu telefonicznego z odbiorcą.  Po każdej nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki nadanej w serwisie kurierskim, kurier pozostawia odbiorcy zawiadomienie o podjętej próbie doręczenia.
(z zastrzeżeniem wg regulaminu). Zawiadomienie pozostawia się w skrzynce oddawczej adresata lub jeśli nie jest to możliwe, w inny sposób nienaruszający przepisów prawa.
W przypadku pozostawienia zawiadomienia o próbie doręczenia przesyłki w innym miejscu niż skrzynka oddawcza adresata, miejsce pozostawienia odnotowywane jest na przesyłce.
Jeżeli nadawca podał numer telefonu komórkowego (w sieci operatora krajowego) albo adres poczty elektronicznej adresata, Wykonawca informuje adresata w formie elektronicznej (SMS albo e-mail) o podjętej próbie doręczenia przesyłki nadanej w serwisie kurierskim, wskazując:
1) numer przesyłki, termin ponownej próby doręczenia oraz numer telefonu do kontaktu
z infolinią Poczty Polskiej – w przypadku nieskutecznej pierwszej próby doręczenia,
2) numer przesyłki, termin oraz adres placówki, w której przesyłka może zostać doręczona – w przypadku nieskutecznej ponownej (drugiej) próby doręczenia.
W przypadku nieskutecznej ponownej (drugiej) próby doręczenia przesyłki nadanej
w serwisie kurierskim:
1) w ciągu 7 dni, licząc od dnia następnego po dniu pierwszej próby doręczenia, na żądanie odbiorcy, może zostać ona doręczona w placówce oddawczej…….”

Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 8.10.2018 r. Zamawiający wskazał w pkt 2 warunki realizacji zamówienia ust. 9 „…Wykonawca zobowiązany jest do trzykrotnej próby dostarczenia przesyłki.”
8. Czy Zamawiający przewiduje możliwość korzystania z udostępnionego bezpłatnie przez Wykonawcę, narzędzia do:
- nadawania przesyłek w wersji elektronicznej,
- śledzenia przesyłek,
- ewentualnego raportowania lub prowadzenia dokumentacji przesyłek
dzięki któremu proces przygotowywania korespondencji ulegnie uproszczeniu?
          
Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 8.10.2018 r. Zamawiający wskazał w pkt 2 warunki realizacji zamówienia ust. 4: „ Zlecenia nadania przesyłek będą składane przez Zamawiającego pocztą elektroniczną lub za pomocą formularza na stronie internetowej Wykonawcy, według wyboru Zamawiającego.”

 

9. Czy Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca, który uzyska zamówienie, a nie będzie nim Wykonawca nadawał przesyłki w imieniu Zamawiającego?

 

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem podwykonawców.

 

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego w zakresie usług kurierskich w obrocie krajowym

W dniu 10.10.2018 r. Oferent zadał pytania dotyczące postępowania w zakresie usług kurierskich w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w ramach realizacji zadania dotyczącego „Wyprawka dla Warszawskiego Malucha”:

 

Prosimy o udzielenie dodatkowej informacji dotyczącej udzielonej odpowiedzi do pytania nr . 2

Zamawiający poinformował, że rozmiar przesyłki nie powinien przekroczyć 150 cm x 60 cm x 60 cm

Prosimy pamiętać, że przesyłki o wymiarach tego typu są naliczane wg wzoru długość x wysokość x szerokość / 6000

W ten sposób otrzymujemy wagę gabarytową paczki która wynosi dla tych wymiarów 90 kg

Ile Zamawiający przewiduje tego typu przesyłek na etapie zamówienia ?

Czy Zamawiający przewidział w swoim projekcie dodatkowe koszty związane z wagą gabarytową przesyłki ?

Pytamy dlatego ponieważ dodatkowe opłaty w tym przypadku są nieuniknione z uwagi na wykorzystanie znacznej przestrzeni ładunkowej auta.

 

Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 8.10.2018 r. Zamawiający wskazał w pkt 2 warunki realizacji zamówienia ust. 1 „Przesyłka kurierska rozumiana jest, jako jedna lub kilka paczek nadawanych do jednego odbiorcy, na podstawie jednego dowodu nadania, o łącznej wadze nieprzekraczającej 10 kg.” Ponadto Zamawiający informuje, że wszystkie przesyłki przewidziane w zapytaniu ofertowym będą tej samej wielkości tj. maksymalnie 150 cm x 60 cm x 60 cm. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych kosztów w związku z „wagą gabarytową przesyłki”. W formularzu ofertowym załączonym do zapytania ofertowego Oferent wskazuje proponowaną cenę jednostkową usługi kurierskiej krajowa (jedna paczka o łącznej wadze nieprzekraczającej 10 kg).