Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego z dnia 2.10.2015 r. dotyczącego opracowania wzoru ankiety monitorującej przyczyny umieszczania dzieci w pieczy zastępczej oraz przeszkolenia przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej...

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 7 października 2015 - 14:09, ejozwiak

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego z dnia 2.10.2015 r. dotyczącego opracowania wzoru ankiety monitorującej przyczyny umieszczania dzieci w pieczy zastępczej oraz przeszkolenia przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej z umiejętnego posługiwania się nowym narzędziem:


Przez „przeszkolenie przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej z umiejętnego posługiwania się nowym narzędziem” oraz „zaprezentowanie narzędzia przedstawicielom ośrodków pomocy społecznej z terenu m.st. Warszawy”, o których mowa w zapytaniu ofertowym, należy rozumieć przeprowadzenie jednego, wspólnego szkolenia dla przedstawicieli wszystkich 18 Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu m.st. Warszawy.

Przedmiotowe szkolenie miałoby formę prezentacji.

Byłoby to kilkugodzinne spotkanie, dla około 40-50 osobowej grupy.

Zamawiający zapewni salę i poczęstunek w trakcie szkolenia.

 


Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

1. Opracowaniu wzoru ankiety monitorującej powody umieszczania dzieci w pieczy zastępczej.

2. Przeszkoleniu przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej z umiejętnego posługiwania się nowym narzędziem.

 

Opracowany wzór ankiety pozwoli na zbadanie w dłuższej perspektywie powodów umieszczania dzieci w pieczy zastępczej, a przeszkolenie pracowników ośrodków pomocy społecznej podniesie efektywność kadry pracującej w systemie wspierania rodziny.

Narzędzie zostanie przekazane ośrodkom pomocy społecznej z terenu m.st. Warszawy.

Ankiety będą wypełniane systematycznie przez okres kilkunastu miesięcy a następnie poddane profesjonalnej analizie.

Uzyskane dane pozwolą m.in. na:

- przygotowanie adekwatnej do potrzeb oferty pomocy środowiskowej i efektywne zapobieganie kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej;  

- dostosowanie oferowanego wsparcia w ramach pieczy zastępczej, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami dzieci w niej umieszczanych;

Wzór ankiety będzie mógł być w przyszłości wykorzystany do stworzenia narzędzia informatycznego służącego do gromadzenia i szerszej analizy danych o dzieciach kierowanych do pieczy zastępczej.

 

II WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Zadanie będzie realizowane przy współpracy z przedstawicielami Urzędu m.st. Warszawy – Biura Pomocy i Projektów Społecznych oraz Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie – organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

2. Wzór ankiety zostanie skonstruowany w sposób, który pozwoli na późniejszą analizę uzyskanych danych pod kątem:

a) szczegółowych powodów umieszczania dzieci w pieczy zastępczej;

b) szczególnych potrzeb dzieci kierowanych do pieczy zastępczej;

c) możliwości powrotu dzieci do rodzin biologicznych.

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa) narzędzie badawcze będące przedmiotem zamówienia, w formie elektronicznej (mailem lub na nośniku CD, w formacie PDF) oraz w wersji papierowej, w brzmieniu uprzednio skonsultowanym z Zamawiającym.

4. Po akceptacji przez Zamawiającego, narzędzie zostanie zaprezentowane przedstawicielom ośrodków pomocy społecznej z terenu m.st. Warszawy.

 

III WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania niniejszego zamówienia.

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie opracował z należytą starannością co najmniej 1 narzędzie badawcze z zakresu usług społecznych (załącznik nr 1, tabela nr 1). Realizacja powyższej usługi powinna być potwierdzona referencjami.

IV KRYTERIA OCENY OFERTY

1. Cena brutto oferty – 100%, maksymalnie 100 pkt.

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

V TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 4 grudnia 2015 r.  

 

VI  TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna zawierać formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, oraz następujące załączniki:

a)  Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług wskazanych w pkt. III WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO jako elementy doświadczenia oferenta (np. referencje).

2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie kparnicka@um.warszawa.pl lub wysłać faxem na nr 22 443 14 42 do dnia 8 października 2015 r. do godz. 15.00.

 

VII INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

2. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia wynosi 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych, zgodnie z Umową / zamówieniem.

3. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

4. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone znakiem promocyjnym „Zakochaj się w Warszawie rodzinnej”. Znak promocyjny, o którym mowa, zamieszcza się zgodnie z aktualnym zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy dotyczącym „Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy i uprawnień przysługujących m.st. Warszawie w działaniach promocyjnych i informacyjnych; znak promocyjny dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej m.st. Warszawy.

5. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

6. Zamawiający przewiduje możliwość zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego.

7. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

8. Formularz oferty powinien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/-e.

9. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia.