Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wykonanie grawertonów wraz z etui i naklejek będących wyróżnieniem w konkursie Miejsce Przyjazne Seniorom.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 12 marca 2020 - 9:43, mborys

Wykonanie grawertonów wraz z etui i naklejek będących wyróżnieniem w konkursie Miejsce Przyjazne Seniorom.


1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie grawertonów wraz z etui i naklejek będących wyróżnieniem w konkursie Miejsce Przyjazne Seniorom.
Specyfikacja Zamówienia:
29 pionowych grawertonów wraz z etui stanowiących nagrody dla zwycięzców konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom 2019 - 2021” wg wzorów stanowiących załącznik nr 2 i 3; w tym:
- 27 pionowych grawertonów dla Miejsca Przyjaznego Seniorom według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 oraz listy laureatów, która zostanie przesłana mailem Zleceniobiorcy;
- 2 grawertony dla osób wyróżnionych indywidualnie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 oraz listy laureatów, która zostanie przesłana mailem Zleceniobiorcy;
- 135 naklejek wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.
1.1. Parametry Grawertonu:
- nadruk fullcolor w pionie,
- wielkość tabliczki 178 x 254 mm,
- wielkość drewnopodobnego podkładu 228 x 305 mm,
- bordowe pionowe etui;
1.2. Parametry naklejki „Miejsce Przyjazne Seniorom 2019 -2021” :
- nadruk fullcolor,
- format A6,
- naklejana na szybę od wewnątrz,
- logotyp konkursu na białym tle,
- odporna na działanie czynników atmosferycznych a w szczególności słońca.
2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)
2.1. Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy w wersji elektronicznej projekt nadruku na grawertonach, projekt certyfikatu i projekt naklejki oraz listę laureatów.
2.2. Wykonawca dostarczy grawertony wraz z opakowaniem i naklejki do Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kruczkowskiego 2 pok. 5.34.
2.3. Zamawiający przed wydrukiem zaakceptuje projekty.
3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli dotyczy) :
4. KRYTERIA OCENY OFERTY:
cena: 100 %
inne: 0%
5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: nie później niż do dnia 10.04.2020 r.
6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
6.1. Oferta powinna zawierać:
1. Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – do zapytania ofertowego;
2. Wizualizację grawertonu z przymocowaną tabliczką wykonaną wg wzoru zamawiającego – Załącznik nr 2 i 3 do zapytania ofertowego
6.2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: mborys@um.warszawa.pl , tel. 22 443-14-38, do dnia 20.03.2020r. do godz. 16.00.
7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a) Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy
b) Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
c) Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.
d) Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.).
e) Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Oferenta na podstawie zgody stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
f) W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe.
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 121.69 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1
  (plik: zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx, file size: 18.36 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 2
  (plik: zalacznik_nr_2_c_e_r_t_y_f_i_k_a_t_mps_2019_2021.docx, file size: 144.16 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik nr 3
  (plik: zalacznik_nr_3_wyroznienie_indywidualne.docx, file size: 215.63 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Załącznik nr 4 wzór naklejki
  (plik: zalacznik_nr_4_wzor_do_naklejki.pdf, file size: 24.46 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Klauzula informacyjna
  (plik: zalacznik_nr_5_klauzula_informacyjna_-_zgoda_3.docx, file size: 97.64 KB)
  Pobierz