Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wykonanie i dostarczenie 10 tablic piankowych z nadrukowanymi zdjęciami aktywności seniorów w formacie B1

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 29 listopada 2017 - 10:34, rkadej

Zapytanie dotyczy wykonania i dostarczenia 10 tablic piankowych z nadrukowanymi zdjęciami aktywności seniorów w formacie B1 (700x1000 mm). Tablice z wybranymi zdjęciami obrazującymi aktywność seniorów będą wykorzystywane w trakcie organizowanych wydarzeń dla seniorów, których celem jest promowanie pozytywnego wizerunku seniorów.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

1.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tablic z nadrukowanymi zdjęciami (10 sztuk).

Zamówienie składa się z:

1.1.  Projekt graficzny nadruku 10 zdjęć dostarczonych przez zleceniodawcę zawierający:

i). zdjęcie

ii). adres strony internetowej: www.senioralna.um.warszawa.pl

iii). symbol syrenki dojrzałej zgodny z katalogiem systemu identyfikacji wizualnej m.st. Warszawy do pobrania na stronie: http://symbole.um.warszawa.pl/katalog-siw-mst-warszawy (wzór 1 )

1.2.  Nadruk 10 sztuk zdjęć dostarczonych przez zleceniodawcę na piance według następujących parametrów:

i)  wielkość : Format B1 (700x1000 mm) – każde z 10 zdjęć

ii) nadruk jednostronny fullcolor

iii) wydruk matowy

iiii)  zabezpieczenie outdoor

iiiii) grubość pianki 5 mm

2.       WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)

2.1. Zamawiający w dniu podpisania Umowy/Zamówienia przekaże Wykonawcy w wersji elektronicznej zdjęć do nadruku na piankach.

2.2. Projekt nadruków wymaga akceptacji zamawiającego

2.3.  Wykonawca dostarczy zamawiane przedmioty do Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2 pok. 28.

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli  dotyczy) :

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY:
    cena: 100 %
    inne: 0%

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: nie później niż do dnia: 12 grudnia 2017r.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

6.1.         Oferta powinna zawierać Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.

6.2.         Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: ext.ktyrluk@um.warszawa.pl ,  tel. 22 443-14-82, do dnia 3 grudnia 2017 r. do godz. 24.00

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

7.1.         W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

7.2          Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy

7.3.         Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

7.4.         Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertyowe.pdf, file size: 862 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx, file size: 20.83 KB)
  Pobierz