Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wykonanie koncepcji i programów funkcjonalno-użytkowych budowy miejskiego żłobka z przeprowadzeniem uzgodnień dotyczących funkcjonalności

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 1 kwietnia 2019 - 15:53, kparnicka

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na przedmiot zamówienia wykonanie trzech wariantów koncepcji i 3 programów funkcjonalno-użytkowych (PFU) budowy budynku użyteczności publicznej - miejskiego żłobka, a także przeprowadzenie uzgodnień dotyczących funkcjonalności. Wszystkie warianty powinny uwzględniać oszczędność czasową i optymalizację kosztów, a budowa powinna zakładać czas krótszy niż 12 miesięcy.


1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie trzech wariantów koncepcji i 3 programów funkcjonalno-użytkowych (PFU) budowy budynku użyteczności publicznej - miejskiego żłobka, a także przeprowadzenie uzgodnień dotyczących funkcjonalności. Wszystkie warianty powinny uwzględniać oszczędność czasową i optymalizację kosztów, a budowa powinna zakładać czas krótszy niż 12 miesięcy.

      Wariant I

Budynek parterowy w 100% zajmowanej powierzchni wykorzystywany na żłobek (150 miejsc). Budynek wyposażony w pełną kuchnię, salę wielofunkcyjną, pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia magazynowe.

      Wariant II

Budynek parterowy w 100% zajmowanej powierzchni wykorzystywany na żłobek (150 miejsc). Budynek wyposażony w pełną kuchnię, salę wielofunkcyjną, pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia magazynowe.

      Wariant III

Budynek piętrowy w 100% zajmowanej powierzchni wykorzystywany na żłobek (150 miejsc). Budynek wyposażony w pełną kuchnię, salę wielofunkcyjną, pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia magazynowe.

1.2. Koncepcja powinna wykazać jak aktualna powierzchnia terenów i kubatura budynku pozwala na realizację poszczególnych funkcji wariantowych w ramach budowy, tj. jaki byłby zakres budowy oraz uzyskane powierzchnie użytkowe na poszczególnych kondygnacjach przypisane do poszczególnych funkcji. W wariancie I należy przedstawić jak zagospodarowane byłyby poszczególne kondygnacje i przypisać funkcje do poszczególnych powierzchni i pomieszczeń.

1.3. Koncepcja powinna zawierać część opisową i rysunkową dla każdego z wariantów oraz wnioski w zakresie optymalizacji wykorzystania istniejącej powierzchni działki ze wskazaniem optymalnego możliwego zakresu budowy. W części rysunkowej należy uwzględnić rzuty poszczególnych kondygnacji z przedstawieniem zagospodarowania dedykowanego dla poszczególnego wariantu i funkcji w tym wariancie uwzględnionych.

1.4. W części opisowej, dla każdego z analizowanych w koncepcji wariantów, należy określić szacunkowy koszt realizacji przedsięwzięcia w zakresie budowy w danym wariancie z podziałem na koszt dokumentacji projektowej, koszt robót budowlano-instalacyjnych w budynku, koszt pierwszego wyposażenia).  

1.5. Koncepcja powinna zostać sporządzona w czytelnej technice graficznej oraz oprawiona w okładkę przystosowaną do formatu A4, w sposób uniemożliwiający dekompletację. Tak wykonaną koncepcję należy przekazać Zamawiającemu w 3 egzemplarzach oraz dodatkowo 20 egzemplarzy na nośniku pamięci przenośnej typu pendrive w formacie PDF.

1.6. Koncepcja powinna uwzględniać wymogi ustawowe dotyczące funkcjonowania poszczególnych jednostek (żłobek, przedszkole).

1.7. Koncepcja powinna zawierać opis mocnych i słabych stron poszczególnych wariantów i rekomendację dla Zamawiającego.

1.8. Zamawiający przewiduje udział Miasta Stołecznego Warszawy w prowadzonych uzgodnieniach oraz możliwość konsultacji zagadnień funkcjonalnych z Zespołem Żłobków m.st. Warszawy.

1.9. Każda z przedstawianych przez Zamawiającego działek powinna być konsultowana z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania koncepcji.

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

2.1. W czasie prac nad opracowaniem wymagane jest odbycie co najmniej dwóch spotkań o charakterze konsultacyjnym z przedstawicielami Zamawiającego, służących omówieniu różnych wariantów rozwiązań i wyborowi optymalnego wariantu.

2.2. Dla każdego z wariantów budowa powinna zakładać wykorzystanie technologii opartej na nowoczesnych i energooszczędnych materiałach drewnopochodnych (technologia szkieletu drewnianego). Konstrukcja fundamentów – płyta fundamentowa żelbetowa.

2.3. Planowane jest wybudowanie żłobków w technologii szkieletu drewnianego. W tym celu opracowane powinny zostać koncepcje architektoniczne wraz z programem funkcjonalno-użytkowym. Informacja o działkach przeznaczonych pod inwestycję przekazywana będzie sukcesywnie przez Zamawiającego. Koncepcje powinny mieć zastosowanie na jak największej liczbie działek przeznaczonych pod inwestycję żłobka na terenie miasta Warszawy, aby optymalnie zagospodarować teren. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia 1 wariantu koncepcji jeśli będzie on miał zastosowanie do wszystkich przedstawianych przez Zamawiającego działek.

2.4. Wykonawca winien przedstawić koncepcje w ciągu maksymalnie 12 tygodni od otrzymania lokalizacji. Lokalizacje będą przekazywane sukcesywnie przez Zamawiającego, a Wykonawcę będzie obowiązywać termin ww. do modyfikacji i aktualizacji koncepcji. Planuje się przedstawienie min. 6 lokalizacji po podpisaniu umowy, a maksymalnie 38 lokalizacji do 12 tygodni przed zakończeniem realizacji umowy.

Wykonawca winien przedstawić każdy z wariantów po otrzymaniu minimum 6 lokalizacji/działek i przeprowadzeniu ich analizy w terminie do 12 tygodniu od ich przekazania. Każdy kolejny wariant przygotowany będzie w ww. terminie po przekazaniu Wykonawcy przez Zmawiającego minimum kolejnych 6 lokalizacji/działek. Dla trzeciego wariantu koncepcyjnego przewiduje się taką samą zasadę.

2.5. Wykonawca po każdorazowym otrzymaniu lokalizacji weryfikuje możliwość zastosowania opracowanych już koncepcji do nowej lokalizacji.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna tych Wykonawców, którzy wykażą, że:

3.1. w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie zrealizowali co najmniej 1 usługę, polegającą na zaprojektowaniu żłobka dla jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki publicznej. Informacje potwierdzające spełnienie w/w warunku należy zamieścić w Tabeli nr 1 Formularza Oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Doświadczenie Wykonawcy musi być potwierdzone poprzez odpowiednie dokumenty, np. referencje, protokoły odbioru.

3.2. dysponują co najmniej 1 osobą bezpośrednio zaangażowaną w realizację zamówienia, a wskazana osoba posiada wykształcenie wyższe techniczne i uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjnej. Wskazana osoba posiada doświadczenie zawodowe, polegające na udziale w projektowaniu co najmniej jednego obiektu typu żłobek. Informacje potwierdzające spełnienie ww. warunku oraz informacje wskazujące na „doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zamówienia” należy zamieścić w Tabeli nr 2 Formularza Oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia muszą być potwierdzone poprzez odpowiednie dokumenty, np. dyplom, referencje, protokoły odbioru.

4. KRYTERIA OCENY OFERTY:

4.1. Cena: 40%.

Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawi na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należytego podatku VAT – dla całości zamówienia. Wykonawca zaproponuje jedną cenę za całość zadania i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

                      najniższa cena ofertowa brutto

       Cena = ---------------------------------------------- x 40 pkt

                      cena brutto oferty badanej

       Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium: 1% = 1 pkt

4.2. Doświadczenie w realizacji zamówienia: 50%.

Na potwierdzenie spełnienia ww. kryterium należy przedstawić usługę, polegającą na zaprojektowaniu żłobka. Informacje potwierdzające spełnienie ww. kryterium należy zamieścić w Tabeli nr 1 Formularza Oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Wykonawca otrzyma 10 pkt. za wskazany projekt obiektu typu żłobek, który będzie inny niż ten wykazany na potwierdzenie spełnienia warunku przystąpienia do zapytania ofertowego, o którym mowa w pkt. 3.1. Maksymalnie Wykonawca może otrzymać 50 pkt.

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia musi być potwierdzone poprzez odpowiednie dokumenty, np. referencje, protokoły odbioru.

4.3. Doświadczenie w realizacji zamówienia we współpracy z jednostka publiczną: 10%.

Na potwierdzenie spełnienia ww. kryterium należy przedstawić usługę, polegającą na zaprojektowaniu żłobka dla jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki publicznej, Informacje potwierdzające spełnienie ww. kryterium należy zamieścić w Tabeli nr 1 Formularza Oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Wykonawca otrzyma 10 pkt. za wskazany projekt obiektu typu żłobek wykonany dla jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki publicznej, który będzie inny niż ten wykazany na potwierdzenie spełnienia warunku przystąpienia do zapytania ofertowego, o którym mowa w pkt. 3.1. Maksymalnie Wykonawca może otrzymać 10 pkt.

Doświadczenie Wykonawcy musi być potwierdzone poprzez odpowiednie dokumenty, np. referencje, protokoły odbioru.

 

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 30.11.2019 r.

Zamawiający planuje przekazać wykonawcy informacje o pierwszych minimum 6 lokalizacjach w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca winien przedstawić koncepcje w ciągu maksymalnie 12 tygodni od otrzymania lokalizacji. Lokalizacje będą przekazywane sukcesywnie przez Zamawiającego, a Wykonawcę będzie obowiązywać ww. termin.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz załączniki tj. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków przystąpienia do zapytania ofertowego, określonych w pkt 3 oraz kryterium oceny oferty określonego w pkt 4.2 i 4.3 zapytania ofertowego.

Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: mwinkel@um.warszawa.pl do dnia 5 kwietnia 2019 r. do godziny 8:00.

Rozmiar pliku nie może przekraczać 10 MB.

 

7.    INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 

7.1.        W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.

7.2.        Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową. Płatności dokonywane będą po złożeniu każdego zaakceptowanego przez Zamawiającego wariantu projektowego na podstawie protokołu przekazania.

7.3.        Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.

7.4.        Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji o  wyborze najkorzystniejszej oferty.

7.5.         Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

7.6.        Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016 r.). Oferent oświadczy, że zapoznał się z załączoną Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody.

7.7.        Oferent wyraża zgodę na udostępnienie treści umowy. W szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Oferent wyraża zgodę na udostepnienie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, ponadto wyraża zgodę na udostępnienie całości treści złożonej oferty wraz z załącznikami (w tym m.in. wysokość złożonej oferty, nazwę firmy, adres, referencje, doświadczenie). Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

7.8.        Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

7.9.        W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest  posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu  prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: 1._zapytanie_ofertowe_koncepcja.pdf, file size: 346.56 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz ofertowy
  (plik: 2._formularz_ofertowy_koncepcja.doc, file size: 91.5 KB)
  Pobierz