Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wykonanie maksymalnie 15 grawertonów zamocowanych do specjalnych podkładów MDF

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 19 września 2018 - 15:59, ejozwiak

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie maksymalnie 15 grawertonów zamocowanych do specjalnych podkładów MDF w kolorze brązowym przystosowanych do powieszenia lub postawienia w układzie poziomym. Całość umieszczona w etui zielonym poziomym


Grawertony stanowią nagrody dla zwycięzców konkursu na placówkę Przyjazną Dziecku i Rodzinie „SUPER ŻŁOBEK, SUPER KLUB DZIECIĘCY, SUPER DZIENNY OPIEKUN 2018”, zorganizowanego  w czerwcu br.  przez Miasto stołeczne Warszawa.

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Wygląd i treść certyfikatu na grawertonie zawiera około 200 znaków bez spacji, jest opatrzona logotypami: miasta stołecznego Warszawy, Zespołu Żłobków m.st. Warszawy oraz sponsora konkursu (Załącznik Nr 1). Logotypy i treść informacji zostaną dostarczone przez Zamawiającego. 
Grawerton o wymiarze blachy 15,2/23 w kolorze złotym błyszczącym na podkładzie MDF 23/30,5 cm w kolorze brąz, czcionka Times New Roman, wielkość 20, 18, 12, 8. Wykonawca przedstawi do akceptacji zamawiającego projekt graficzny całości certyfikatu.
 
3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Nie dotyczy
4. KRYTERIA OCENY  OFERTY:
cena: 100 %
inne:      0 %
5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:
Od dnia podpisania zamówienia do 08.10.2018r.
6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie mwinkel@um.warszawa.pl do 24.09.2018 r.(pliki stanowiące załączniki
do maila nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).

7.  INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
1. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną
do reprezentowania konsorcjum.
2. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury  w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
3. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej
m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich zgodnie  z Wytycznymi do tych funduszy
4. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 90 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.
6. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie.
8. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.
9. Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1000) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). Oferent oświadczy, że zapoznał się z załączoną Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody.
10. Oferent wyraża zgodę na udostępnienie treści umowy a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy, oraz wyraża zgodę na udostepnienie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, ponadto wyraża zgodę na publikację treści złożonej oferty (w tym m.in. wysokość złożonej oferty, nazwę firmy, adres). Treść umowy z wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_19_09.pdf, file size: 143.6 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załacznik nr 1
  (plik: zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego_19_09.pdf, file size: 171.54 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załacznik nr 2
  (plik: zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy_19_09.doc, file size: 48 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Pobierz