Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wykonanie usługi specjalistycznego przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową chcących uczestniczyć w zabawie sylwestrowej

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 19 grudnia 2016 - 8:11, psliwowski

Zapytanie dot. wykonania usługi specjalistycznego przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową chcących uczestniczyć w zabawie sylwestrowej organizowanej przez m.st. Warszawa na placu Defilad w Warszawie


1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi specjalistycznego przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową chcących uczestniczyć w zabawie sylwestrowej organizowanej przez m.st. Warszawa na placu Defilad w Warszawie.

 

2.  WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

1.        Usługa dotyczy przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową chcących uczestniczyć
w zabawie sylwestrowej organizowanej przez m.st. Warszawa.

2.        Usługa obejmuje przewiezienie osób z niepełnosprawnością ruchową na miejsce zabawy sylwestrowej organizowanej na placu Defilad w Warszawie z miejsca zamieszkania (lub innego wskazanego) i odwiezienie z placu Defilad w Warszawie do miejsca zamieszkania (lub innego wskazanego) na terenie m.st. Warszawy.

3.        Kurs jest rozumiany jako przejazd w dwie strony jednego użytkownika, korzystający nie ponosi odpłatności za kurs.  

4.        Przewóz osób z niepełnosprawnością odbywa się  w systemie „od drzwi do drzwi” tzn. Wykonawca zapewnia korzystającemu z przewozu pomoc w wydostaniu się
z miejsca zamieszkania (lub innego wskazanego miejsca) i dotarciu na miejsce zabawy sylwestrowej organizowanej na placu Defilad w Warszawie oraz odwiezienie z placu Defilad w Warszawie do miejsca zamieszkania (lub innego wskazanego) na terenie m.st. Warszawy.

5.        Osoba z niepełnosprawnością ma prawo podróżować z osobą towarzyszącą; przewóz osoby towarzyszącej realizowany jest bez dodatkowych opłat.


6.        Przyjmowanie zgłoszeń od osób, które wyrażą chęć skorzystania z przewozu odbywać się będzie drogą telefoniczną oraz drogą elektroniczną na adres mailowy do dnia 30 grudnia 2016 r. do godz. 16.00.

7.        Załogę samochodów, służących do przewozu osób, o których mowa w ust. 1, stanowi kierowca oraz przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy asystent.  

8.        Dopuszcza się możliwość łączenia kursów dla Korzystających zabieranych z miejsc  
blisko położonych.

9.        Specjalistyczny pojazd powinien mieć możliwość jednoczesnego przewożenia co najmniej 2 (dwóch) osób z niepełnosprawnością na wózkach, z uwzględnieniem wymogów technicznych dotyczących wózków inwalidzkich elektrycznych.

10.    Wykonawca będzie dysponował co najmniej 2 lekkimi składanymi wózkami inwalidzkimi przeznaczonymi dla osób korzystających z usługi, które nie posiadają własnych wózków  inwalidzkich.  

11.    Wykonawca posiada własną dyspozytornię zapewniającą łączność z pojazdami realizującymi usługę oraz udostępnia nr telefonu i adres mailowy do przyjmowania zgłoszeń. 

12.    Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usługi przewozu osób. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki
i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć, spowodowana działalnością wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Za wszelkie roszczenia z tytułu zdarzeń lub wypadków odpowiada Wykonawca.

13.    Wykonawca będzie  posiadał aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.

3.      WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Za warunek przystąpienia do zapytania ofertowego uznaje się posiadanie przez Wykonawcę:
1) co najmniej 4 pojazdów nie starszych niż 6 lat licząc od daty produkcji pojazdu:

         a) wyposażonych w rampy lub windy umożliwiające wjazd wózkiem z osobą    
         niepełnosprawną do samochodu, 

         b) wyposażonych w szyny lub inne urządzenia do mocowania wózków dla osób z 
          niepełnosprawnością,   
         c) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, których minimalna pojemność  
         ładunkowa powinna wynosić 4,5 m3,

        d) posiadających ważną homologację do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób 
         poruszających się na wózkach inwalidzkich lub ważny wpis w dowodzie rejestracyjnym
         informujący, że pojazd jest przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnością,
         w  tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,

2) aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz.1414, z późn. zm.).

 

4.      KRYTERIA OCENY  OFERTY:

cena: 100 % - kurs jest rozumiany jako przejazd w dwie strony jednego użytkownika

inne: 0%

 

5.      TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:

Usługa będzie realizowana w terminie: od dnia 31 grudnia 2016 r. od godz. 18.30 do dnia
1 stycznia 2017 r. do godz. 3.00.

6.      TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

a)   Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania  
     
ofertowego wraz z załączonymi kserokopiami dowodów rejestracyjnych pojazdów,
      o których mowa w pkt. 3 ppkt. 1 zapytania,

b)      Ofertę (podpisany skan oferty wraz z załącznikami) należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: psliwowski@um.warszawa.pl  do  dnia  21.12.2016r. do  godz. 12.00.

  

1.      INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.       W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

b.      Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c.       Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

d.      Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy.

e.       Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji
o wyborze najkorzystniejszej  oferty.

f.       Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego
w wysokości do 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.

g.      Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

h.      Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie sumę czterokrotności stawki brutto,
o której mowa w Formularzu oferty Wykonawcy oraz iloczynu liczby kursów wykonanych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia i stawki brutto za kurs,
o której mowa w Formularzu oferty Wykonawcy.

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: skonica284e16121909080.pdf, file size: 1722.2 KB)
  Pobierz
 2. 2.

  (plik: formularz_oferty.docx, file size: 19.35 KB)
  Pobierz