Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik dot.Zaangażowanie osoby do czynności związanych z koordynacją i realizacją działań informacyjno - promocyjnych Programu Warszawska Karta Rodziny

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 29 czerwca 2017 - 8:52, ejozwiak

Przedmiotem zamówienia jest „Zaangażowanie osoby do czynności związanych z koordynacją i realizacją działań informacyjno - promocyjnych Programu Warszawska Karta Rodziny oraz koordynacji zadania związanego z wypłatą świadczenia pieniężnego z tytułu posiadania Karty Polaka osobom osiedlającym się w Rzeczypospolitej Polskiej.”


Wartość zamówienia oszacowano w dniu 3 kwietnia 2017 r. na kwotę 60 146, 00 zł netto, co stanowi równowartość 14 406,58 € (1 € = 4,1749  zł) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.12.2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2254).

    W dniu 2 czerwca 2017 r., zwrócono się do 3 niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:

L.p

Nazwa

Kontakt

1

Agata Fiedotow

agata.fiedotow@gmail.coml

2

Agata Biczan

agata09@interia.eu

 

Marta Jurkiewicz

mkjurkiewicz@gmail.com

3

Paweł Czechowicz

czechowicz.pawel@live.com

Zapytanie skierowano faksem, e-mailem, telefonicznie oraz umieszczono na stronie internetowej Biura http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/node/1953 i/lub http://www.um.warszawa.pl/europa/) (niepotrzebne skreślić).

4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

L.p

Nazwa Oferenta

Data wpływu

Cena netto

(zł)

Cena brutto (zł)

Spełnienie warunków udziału
w postępowaniu

1

Paweł Czechowicz

07.06.2017

nie dotyczy

Nie dotyczy

tak

 

Zamówienie zostaje udzielone zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie udzielone Panu Pawłowi Czechowiczowi.

Uzasadnienie:

Kierując się kryteriami oceny oferty:

1)       Doświadczenie w realizacji działań w projektach społecznych – 50%, przy czym 50 punktów otrzymuje oferent przedstawiający najniższą cenę;

2)       Wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz warszawskich rodzin  20%, maksymalnie 20 punktów;

3)       Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole – 20%, maksymalnie 20 punktów;

4)       Doświadczenie we współpracy lub pracy w administracji publicznej -  10% (0 pkt – brak doświadczenia w administracji publicznej, 10 pkt – posiadane doświadczenie w administracji publicznej),

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego oraz szacowaną wartość zamówienia, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Panu Pawłowi Czechowiczowi, którego oferta otrzymała 40 punktów.

Postępowanie prowadziła: Aneta Bernacka, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.
[1] za datę szacowania kwoty zamówienia przyjmuje się datę zgłoszenia zamówienia do sumowania zamówień w Biurze Zamówień Publicznych. W przypadku zamówień finansowanych ze środków EFS, EFRR, FS o wartości przekraczającej 50 tys. PLN netto, należy je oszacować przed dniem zgłoszenia zamówienia do sumowania, w sposób zgodny z §10 lit. a. regulaminu.

Załączniki

  1. 1.
    Załącznik nr 4 b
    (plik: zalacznik_4b-wkr.pdf, file size: 358.42 KB)
    Pobierz