Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik postępowania na kurs zawodowy Barista (1/2018/AW)

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 26 stycznia 2018 - 13:53, bgolab

Wynik zapytania ofertowego numer 1/2018/AW.


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na przeprowadzenie kursu zawodowego Barista (kod zawodu 513201) dla dwóch Uczestniczek projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 21.12.2017 r., wpłynęły do Zamawiającego trzy oferty od Oferentów:

1. Combi Co Sp. z o.o., ul. Zygmunta Starego 24A, 44-100 Gliwice

2. Idealis Marcin Woźniak, ul. Orłowska 7/60, 03-571 Warszawa

3. Colours of Coffee Marcin Michalik, ul. Korkowa 139/145/2, 04-519 Warszawa

 

Numer oferty

 

Oferent

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu

 

Kryterium K1 Cena 
–waga 60%

Kryterium K2 Doświadczenie zawodowe wykładowców/instruktorów/trenerów prowadzących kursy/szkolenia zawodowe w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością wzroku – waga 40%

RAZEM
K1 +K2

1

Combi Co Sp. z o.o.
(data wpływu: 16.01.2018 r.)

TAK

29,76 pkt.

40 pkt.

69,76 pkt.

3

Colours of Coffee Marcin Michalik
(data wpływu: 19.01.2018 r.)

TAK

60 pkt.

20 pkt.

80 pkt.

Oferta numer 2 Oferenta Idealis Marcin Woźniak została odrzucona z powodu nie spełniania warunków udziału w postępowaniu (niezgodność liczby godzin kursu zawodowego przedstawionych w Załączniku numer 2 do Zapytania ofertowego: 16 godz. dydaktycznych a wymaganym w Zapytaniu ofertowym: minimalnie 20 godz. dydaktycznych).

Uzasadnienie wyboru:

Kierując się kryteriami oceny ofert (K1 – Cena,  K2 - Doświadczenie zawodowe wykładowców/instruktorów/trenerów prowadzących kursy/szkolenia zawodowe w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością wzroku), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie Colours of Coffee Marcin Michalik. Oferta firmy Colours of Coffee Marcin Michalik jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_barista
    (plik: informacja_o_wyborze_oferty_barista.pdf, file size: 445.1 KB)
    Pobierz