Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik postępowania na kurs zawodowy Grafika komputerowa (31/2018/AW)

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 5 czerwca 2018 - 16:39, bgolab

Wynik postępowania na przeprowadzenie kursu zawodowego Grafika komputerowa dla Uczestników projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15.


Wynik zapytania ofertowego numer 31/2018/AW.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na przeprowadzenie kursów zawodowych Grafika komputerowa dla trzech Uczestników projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 01.06.2018 r., wpłynęły do Zamawiającego trzy oferty od Oferentów:

Numer oferty

 

Oferent

Spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu

Kryterium K1Cena 
–waga 60%

Kryterium K2 Doświadczenie zawodowe wykładowców/instruktorów/trenerów prowadzących kursy/szkolenia zawodowe w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością wzroku – waga 40%

RAZEM
K1 +K2

1

Expose Sp. z o.o., ul. Jasna 10 lok. 200, 00-013 Warszawa

TAK

60 pkt.

0 pkt.

60 pkt.

2

Ośrodek Edukacji Komputerowej MacPress, 
ul. Kaprowicza 62 m. 52, 01-871 Warszawa

TAK

35 pkt.

40 pkt.

75 pkt.

3

TYFLOKOM Kamil Kowalczyk, ul. Wiejska 62/21, 
26-600 Radom

TAK

60 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

Kierując się kryteriami oceny ofert (K1 – Cena,  K2 - Doświadczenie zawodowe wykładowców/instruktorów/trenerów prowadzących kursy/szkolenia zawodowe w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością wzroku), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie TYFLOKOM Kamil Kowalczyk. Oferta firmy TYFLOKOM Kamil Kowalczyk jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Zamówienie zostaje udzielone firmie TYFLOKOM Kamil Kowalczyk.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_najkorzyst_oferty_grafika_komputerowa.pdf, file size: 95.03 KB)
    Pobierz