Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik postępowania na kursy zawodowe MTG i TPS nr 30/2018/AW

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 5 czerwca 2018 - 16:37, bgolab

Wynik postępowania na przeprowadzenie kursu zawodowego kursów zawodowych Masaż tkanek głębokich (MTG) i Terapia punktów spustowych (TPS) dla Uczestników projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15.


Wynik zapytania ofertowego numer 30/2018/AW.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na przeprowadzenie kursów zawodowych Masaż tkanek głębokich (MTG) i Terapia punktów spustowych (TPS) dla czterech Uczestników projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 01.06.2018 r., wpłynęły do Zamawiającego dwie oferty od Oferentów:

Numer oferty

 

Oferent

Spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu

Kryterium K1Cena 
–waga 60%

Kryterium K2 Doświadczenie zawodowe wykładowców/instruktorów/trenerów prowadzących kursy/szkolenia zawodowe w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością wzroku – waga 40%

RAZEM
K1 +K2

1

Projekt Masaż Sp. z o.o., Miłobędzka 17, 
02-634 Warszawa

TAK

40,30 pkt.

40 pkt.

80,30pkt.

2

PRO-ACTIV Marzena Śmiałowska, 
ul. Międzynarodowa 68, 03-922 Warszawa

TAK

60 pkt.

0 pkt.

60 pkt.

Zamówienie zostaje udzielone firmie Projekt Masaż Sp. z o.o.

Kierując się kryteriami oceny ofert (K1 – Cena,  K2 - Doświadczenie zawodowe wykładowców/instruktorów/trenerów prowadzących kursy/szkolenia zawodowe w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością wzroku), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie Projekt Masaż Sp. z o.o.. Oferta firmy Projekt Masaż Sp. z o.o. jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

W związku z rezygnacją, z realizacji przedmiotu zamówienia przez Projekt Masaż Sp. z o.o. dokonano unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty z 5 czerwca b.r. i dokonano wyboru kolejnej korzystnej oferty Oferenta PRO-ACTIV Marzena Śmiałowska, ul. Międzynarodowa 68, 03-922 Warszawa, z kwotą brutto 7 520 zł