Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik postępowania na przeprowadzenie badań lekarskich (6/2017/AW)

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 8 września 2017 - 14:41, bgolab

Wynik postępowania na przeprowadzenie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy potwierdzonych stosownym orzeczeniem lekarskim dla Uczestników projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15 (postepowanie numer 6/2017/AW).


 

 

Wybrano ofertę z najwyższą liczbą punktów, stanowiącą sumę punktów przyznanych za kryterium:

K1-Cena za badanie lekarza medycyny pracy z wydaniem orzeczenia lekarskiego,

K2-Cena za badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne

K3-Liczba placówek medycznych na terenie Warszawy.

Kierując się powyższymi kryteriami oceny ofert, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia PZU Zdrowie SA Oddział Centrum Medyczne Nasze Zdrowie w Warszawie, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa. Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i inne wymogi formalne oraz uzyskała najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert (96 punktów). 

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_oferty_medycyna_pracy.pdf, file size: 594.75 KB)
    Pobierz