Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik postępowania: Szkolenie PRINCE2 Foundation

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 9 marca 2018 - 16:07, bgolab

Wynik postępowania na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: PRINCE2 Foundation dla 1 uczestnika projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy”.


Na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie odpowiedział 1 potencjalny wykonawca, t.j. Konsorcjum złożone z Centrum Rozwiązań Menedżerskich SA, ul. Flory 3/1, 00-586 Warszawa i Synergit Sp. z o.o. Sp. k.a, Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa.

Kierując się kryteriami oceny oferty:

  • Cena brutto – 60% (60 pkt. max)
  • Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (40 pkt max)

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Konsorcjum złożone z Centrum Rozwiązań Menedżerskich SA, ul. Flory 3/1, 00-586 Warszawa i Synergit Sp. z o.o. Sp. k.a, Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

 

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, file size: 448.82 KB)
    Pobierz