Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik postępowania:Kurs projektowania w AutoCAD (2D i 3D)

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 8 grudnia 2017 - 16:27, dnowinska

Wynik postępowania:Kurs projektowania w AutoCAD (2D i 3D)


Wynik postępowania na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: Kurs projektowania w AutoCAD (2D i 3D) dla 1 uczestnika projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy”.

Na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie odpowiedział 1 potencjalny wykonawca. Środki zabezpieczone w budżecie projektu są wystarczające, aby udzielić zamówienie firmie: Euro Info Group Sp. z o.o. ul. Smolna 11 lok.15 00-375 Warszawa.

Kierując się kryteriami oceny oferty:

Cena brutto – 60% (60 pkt. max)
Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (40 pkt max)
a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Euro Info Group Sp. z o.o.. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: info_o_wyborze_oferty.pdf, file size: 405.61 KB)
    Pobierz