Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego 26/2017/AW Operator wprowadzania danych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 11 grudnia 2017 - 11:11, psliwowski

.


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na przeprowadzenie kursu zawodowego Operator wprowadzania danych dla pięciu Uczestników projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 05.12.2017 r., wpłynęły do Zamawiającego dwie oferty od Oferentów:

1. TYFLOKOM Kamil Kowalczyk, ul. Wiejska 62/21, 26-600 Radom

2. SOFTRONIC Sp. z o.o. Oddział w Warszawie, ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa

Zamówienie zostaje udzielone firmie TYFLOKOM Kamil Kowalczyk.

Kierując się kryteriami oceny ofert (K1 – Cena,  K2 - Doświadczenie zawodowe wykładowców/instruktorów/trenerów prowadzących kursy/szkolenia zawodowe w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością wzroku), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie TYFLOKOM Kamil Kowalczyk. Oferta firmy TYFLOKOM Kamil Kowalczyk jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację zawarte jest w załączonym dokumencie Informacja o wyborze.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze
    (plik: informacja_o_wyborze_oper_wprow_danych.pdf, file size: 433.95 KB)
    Pobierz