Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. opracowania narzędzia służącego do oceny stopnia samodzielności osób

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 10 marca 2017 - 8:18, msadurska

Wynik zapytania ofertowego dot. opracowania narzędzia służącego do oceny stopnia samodzielności osób.


Wynik zapytania ofertowego dot. opracowania narzędzia służącego do oceny stopnia samodzielności osób, będących potencjalnymi i obecnymi odbiorcami usług społecznych. Wystandaryzowane narzędzie pozwoli na identyfikację potrzeb osób zależnych, w celu zapewniania im odpowiedniego zakresu wsparcia.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, we wskazanym terminie została złożona 1 oferta, spełniająca wymogi formalne.

Kierując się kryteriami oceny: cena  (50%),  przygotowanie wstępnego planu wdrożenia w podziale na etapy (25%) oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem kadrowym zdolnym do wykonania zamówienia (25%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Krajowemu Instytutowi Gospodarki Senioralnej. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, file size: 361.54 KB)
    Pobierz