Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. opracowania standardu i procedur kontroli sprawowanej przez m.st. Warszawa nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu pieczy zastępczej.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 5 maja 2016 - 10:05, kparnicka

Informujemy, iż w toku niniejszego postępowania nie udzielono przedmiotowego zamówienia. W wyniku analizy ofert Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu zapytania ofertowego i uznaniu go za formę rozeznania rynku.


Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe ogłoszone w dniu 25 marca 2016 r., dotyczące opracowania standardu i procedur kontroli sprawowanej przez m.st. Warszawa nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu pieczy zastępczej, wpłynęły 3 oferty.
Wartości najniższej i najwyższej kwoty brutto oferowanej za realizację usługi będącej przedmiotem zamówienia znacznie od siebie odbiegają. Złożone oferty wraz z uzyskanymi wyjaśnieniami są podstawą do ponownego oszacowania wartości zamówienia.
Zgodnie z §5 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 Euro w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, można unieważnić postępowanie w każdej chwili.
Zgodnie z powyższym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu zapytania ofertowego.