Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. opracowania wzoru ankiety monitorującej przyczyny umieszczania dzieci w pieczy zastępczej oraz przeszkolenie przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej z umiejętnego posługiwania się nowym narzędziem.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 6 listopada 2015 - 10:42, ejozwiak

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wzoru ankiety monitorującej przyczyny umieszczania dzieci w pieczy zastępczej oraz przeszkolenie przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej z umiejętnego posługiwania się nowym narzędziem.


W dniu 19 października 2015 r. zwrócono się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji usługi będącej przedmiotem zamówienia.

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia, złożone w terminie, zgodne z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym:


1. Pracownia Badań SOMA Monika Kwiecińska – Zdrenka

2. Stowarzyszenie Rozwoju „INSPIRACJE”

3. Dr M. Ruszkowska

4. Instytut Badań i Analiz Smart Research Grzegorz Ogonowski

5. PCG Polska Sp. z o.o.

6. Infondo Sp. z o.o.

W dwóch przypadkach zaproponowano ceny ofert niższe o 30% od szacowanej wartości zamówienia, w związku z czym w dniu 27 października 2015 roku zwrócono się o udzielenie stosownych wyjaśnień do następujących oferentów:

1. Dr M. Ruszkowska

2. Infondo Sp. z o.o.

We wskazanym terminie (do 30 października 2015 r.) wpłynęły wyjaśnienia od ww. oferentów, w których wskazano elementy mające wpływ na wyliczenie zaproponowanej ceny. W związku z tym, że w obu przypadkach wyjaśnienia wskazują na możliwość realizacji zamówienia zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego, ostatecznego wyboru dokonano na podstawie niższej ceny oferty.

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje firmie Infondo Sp. z o.o.

Uzasadnienie:

Kierując się kryteriami oceny oferty:

- cena brutto – 70 % (max. 70 pkt),

- doświadczenie oferenta w zakresie pieczy zastępczej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert – 30% (max. 30 pkt.),

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie Infondo Sp. z o.o., która otrzymała 100 punktów.

Oferta jest najkorzystniejsza cenowo oraz pod względem zgodności ze specyfikacją zamówienia określoną w zapytaniu ofertowym.

 

Załączniki

  1. 1.
    INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
    (plik: informacja_o_wyborze_list.pdf, file size: 386.88 KB)
    Pobierz