Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu kulinarnego dla uczestnika projektu „Punkt Zwrotny. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 19 stycznia 2017 - 9:19, kparnicka

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje przedsiębiorcy: Hanna Kędzierska Centrum Edukacji i Rozwoju Kadr, ul. Waszyngtona 67/5, 04-074 Warszawa.


Na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie odpowiedziało dwóch potencjalnych wykonawców.

Kierując się kryteriami oceny oferty:

- cena brutto – 40 % (max. 40 pkt),

- doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (max. 40 pkt.),

- posiadane kwalifikacje (doświadczenie kadry, certyfikaty i uprawnienia, zezwalające instytucji szkoleniowej na prawidłowe wykonanie zlecenia)  – 20% (max.  20 pkt),

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy Hanna Kędzierska Centrum Edukacji i Rozwoju Kadr Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Pobierz