Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 16 lipca 2013 - 14:00, anarowska

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia


Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia Zamówienia publiczne dla jednej uczestniczki projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”, zakończonego egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu, w zakresie obejmującym nabycie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności stosowania przepisów dotyczących Prawa Zamówień Publicznych.

Kurs/szkolenie powinno obejmować co najmniej zagadnienia dotyczące:

 1. Sposobu organizacji udzielania zamówień publicznych,
 2. Przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – opis przedmiotu zamówienia, ustalenie wartości szacunkowej zamówienia, przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 3. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych.
 4. Przesłanek wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego. Przebiegu postępowań w zależności od wybranego trybu.
 5. Warunków udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.
 6. Badania i oceny ofert, w tym wyboru najkorzystniejszej oferty:
 7. Umów w sprawach zamówień publicznych.
 8. Środków ochrony prawnej.
 9. Podmiotowego i przedmiotowego zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 10. Nowelizacji ustawy Pzp z 12 października 2012 r. – omówienie najważniejszych zmian.
 11. Przeglądu orzecznictwa KIO, sądów polskich i TSUE
 12. Założeń do nowelizacji Ustawy Pzp AD 2013
 13. Projektów nowych dyrektyw UE w zakresie zamówień publicznych.

Program kursu/szkolenia powinien obejmować minimum 40 godzin. 

Kurs/szkolenie powinno być zakończone wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu – podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe.

 

Projekt  „Warszawskie inspiracje do pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

 1. Forum Edukacyjne Centrum Zamówień Publicznych Sp. z o.o., Warszawa, ul. E. Jelinka 21,
 2. Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych, Warszawa, ul. Cynamonowa 2 lok. 8
 3. Profesja Centrum Kształcenia Kadr, Warszawa ul. Nowy Świat 33/13
 4. APEXnet Sp. z o.o. Sp. k., Warszawa, Al. Jerozolimskie 181b,

 

W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie:

 

Forum Edukacyjne Centrum Zamówień Publicznych Sp. z o.o., Warszawa, ul. E. Jelinka 21

Załączniki

 1. 1.
  Wynik postępowania
  (plik: wyniki_zapytania_-_zamowienia.pdf, file size: 66.41 KB)
  Pobierz