Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przygotowania i przeprowadzenia działań informacyjnych w mediach - ARGOS

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 14 sierpnia 2014 - 13:09, Beata Matracka

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. przygotowania i przeprowadzenia działań informacyjnych w mediach w ramach projektu pn. „ARGOS - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Działanie 3: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Osi Priorytetowej 8: „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, wpłynęła jedna oferta.


Kierując się kryteriami oceny (kryterium: cena - 100%) oferty złożonej przez Agencję Reklamową EM&A A. Woźniak, I. Kraska s.j., a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania ze względu na to, że złożona oferta znacznie przekracza kwotę przeznaczoną na realizacje zamówienia.