Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu badań profilaktycznych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 7 czerwca 2017 - 13:26, kparnicka

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer, ul.J. Strusia 4/8, 04-564 Warszawa.


Na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie odpowiedziało dwóch potencjalnych wykonawców.

 

Kierując się kryteriami oceny oferty:

  • Cena jednostkowa brutto badania – 60%
  • Doświadczenie realizacji badań z zakresu medycyny pracy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (10 pkt.  za zrealizowane zadanie dot. świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy min. 10 osób, nie więcej jednak niż 40 pkt.),

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer.

Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

 

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze oferty
    (plik: 4b.informacja_o_wyborze_zal._4b_z_kryteriami_innymi_niz_cena.pdf, file size: 280.65 KB)
    Pobierz