Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. warsztatu szkoleniowego dla rad seniorów

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 27 października 2015 - 9:04, msadurska

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatu szkoleniowego dla członków Warszawskiej Rady Seniorów oraz rad seniorów dzielnic m.st. Warszawy.


W dniu 09.10.2015 r. zwrócono się z zapytaniem ofertowym dot. przeprowadzenia warsztatu szkoleniowego dla członków Warszawskiej Rady Seniorów oraz rad seniorów dzielnic m.st. Warszawy.

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia, złożone w terminie, zgodne z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym:
Bartosz Kosiński – Far Beyond Business
Conviventia
Europa 2000 Consulting Sp. z o.o.
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę
DIALOG. Centrum Edukacji i Profilaktyki
MM Magdalena Małgorzata Skrzydlewska
AVENHANSEN Spółka z o.o.

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje przedsiębiorcy:  MM Magdalena Małgorzata Skrzydlewska ul. Łódźka 86b; 95-054 Ksawerów.

 

Kierując się kryteriami oceny oferty:

(1) cena brutto – 50%
Największą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną, wg wzoru:
               Cn
     PC = ------ x 100 x 50%
               Cb
gdzie: Cn – cena brutto z oferty o najniższej cenie brutto, Cb – cena brutto z oferty badanej;

2) doświadczenie zawodowe trenera/ trenerów  realizującego/ realizujących przedmiot zamówienia –  20%
Przez doświadczenie zawodowe trenera/ trenerów rozumie się liczbę należycie przeprowadzonych w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 3 szkoleń w 3 dowolnych tematach będących przedmiotem programu szkolenia.
Posiadane kwalifikacje (doświadczenie kadry, certyfikaty potwierdzające uprawnienia kadry do prowadzenia szkoleń, w tym trenerskie/pedagogiczne). Ocena kwalifikacji nastąpi na podstawie:
a)    załączonych do oferty kserokopii certyfikatów, uprawnień (wykonawcy, trenerów), itp. Za każdy dostarczony dokument  przyznawany jest 1 punkt. Maksymalnie przyznanych może zostać – 5 punktów.
b) liczby przeprowadzonych w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty szkoleń z danego zakresu:
• przeprowadzenie 10 i więcej szkoleń – 15 punktów,
• przeprowadzenie od 4 do 9 szkoleń– 10 punktów,
• przeprowadzenie co najmniej 3 szkoleń – 5 punktów.
Uwaga! Usługa wskazana na potwierdzenie spełniania warunków określonych w pkt. 3 „Warunki przystąpienia do zapytania ofertowego”, nie będzie oceniana w części 4.2.b „Kryteria oceny oferty”.

3) zawartość merytoryczna warsztatu – 30 %
Przy ocenie zawartości brane będą:
• zakres i adekwatność zaproponowanych zagadnień merytorycznych  w stosunku do przedmiotu zapytania
• stopień uszczegółowienia zaproponowanego programu warsztatu.
Na podstawie  złożonego programu warsztatu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zapytania.

oraz uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie MM Magdalena Małgorzata Skrzydlewska, ul. Łódźka 86b; 95-054 Ksawerów. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Pobierz