Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot.świadczeniu usługi opieki dla dzieci uczestników projektu na czas uczestnictwa ich opiekunów/rodziców w zajęciach aktywizujących społecznie, zdrowotnie, edukacyjnie i zawodowo w ramach projektu „Punkt zwrotny.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 28 listopada 2016 - 10:53, ejozwiak

Wynik zapytania ofertowego dotyczący usługi polegającej na świadczeniu usługi opieki dla dzieci uczestników projektu na czas uczestnictwa ich opiekunów/rodziców w zajęciach aktywizujących społecznie, zdrowotnie, edukacyjnie i zawodowo w ramach projektu „Punkt zwrotny. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Kierując się kryteriami oceny oferty:

- cena brutto – 40 % (max. 40 pkt),

- doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 30% (max. 30 pkt.),

- dysponowanie przynajmniej dwiema osobami spełniającymi wymagania konieczne – 30% (max. 30 pkt.),

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy Nanny Express Sp. z o.o.

Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    WYNIK POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
    (plik: 4b.informacja_o_wyborze.pdf, file size: 263.64 KB)
    Pobierz