Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi medycznej w zakresie badań sanitarno-epidemiologicznych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 20 czerwca 2017 - 15:01, ejozwiak

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje: Petra Medica Sp. z o.o., ul. Grochowska 166, 04-329 Warszawa.


Na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie odpowiedziało trzech potencjalny Wykonawców. Kierując się kryteriami oceny oferty:

- cena brutto – 60 % (max. 60 pkt),

- doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (max. 40 pkt.),

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, po przeprowadzonych negocjacjach, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie Petra Medica Sp. z o.o.. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

 

Załączniki

  1. 1.
    WYNIK POSTĘPOWANIA
    (plik: zalacznik_nr_4b_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_20_06.pdf, file size: 290.51 KB)
    Pobierz