Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia „Barman"

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 11 września 2017 - 16:10, kparnicka

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje przedsiębiorcy: Międzynarodowa Szkoła Barmanów i Sommelierów, ul. Wspólna 65a, 00-687 Warszawa.


Na ogłoszone w dniu 16 sierpnia 2017 r. zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia " Barman " dla 1 uczestnika projektu „PUNKT ZWROTNY. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta.

Kierując się kryteriami oceny oferty:

- cena brutto – 60 % (max. 60 pkt),

- doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (max. 40 pkt.),

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy Międzynarodowa Szkoła Barmanów i Sommelierów. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_zalacznik_nr_4b_barman.pdf, file size: 64.56 KB)
    Pobierz