Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia „GŁÓWNY KSIĘGOWY" kod zawodu 121101

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 29 czerwca 2017 - 8:32, ejozwiak

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia „GŁÓWNY KSIĘGOWY (kod zawodu 121101)”


Na ogłoszone w dniu 5 czerwca 2017 r. zapytanie ofertowe dot. usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegająca na przeprowadzeniu szkolenia GŁÓWNY KSIĘGOWY (kod zawodu 121101) dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wpłynęła jedna oferta w wyznaczonym terminie. Po sprawdzeniu ww. oferty zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 EURO w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, wezwano wykonawcę do uzupełnienia brakujących załączników potwierdzających zawarte w  Formularzu oferty informacje dotyczące spełniania warunków przystąpienia do zapytania ofertowego, tj.: „Udokumentowane, minimum dwuletnie doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie”. W wyznaczonym terminie tj. do 21 czerwca 2017 r. do godz. 12.00, Oferent  nie uzupełnił prawidłowo brakujących załączników.

 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający podjął decyzję o nie udzieleniu zamówienia, gdyż nie spełniła warunków udziału w postępowaniu.