Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia „Magazynier, Operator wózków widłowych z uprawnieniami”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 22 grudnia 2017 - 13:56, pzygadlo

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje przedsiębiorcy: Centrum Szkoleń BHP Bartosz Korsak, ul. Gorkiego 91/66, 92-517 Łódź. Na zapytanie ofertowe ogłoszone w dniu 7 grudnia 2017 r., dot. przeprowadzenia szkolenia zawodowego „MAGAZYNIER, OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH Z UPRAWNIENIAMI” dla 1 uczestnika projektu „Punkt Zwrotny. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta. Kierując się kryteriami oceny oferty: - cena brutto – 60 % (max. 60 pkt), - doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (max. 40 pkt.), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy Centrum Szkoleń BHP Bartosz Korsak. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.


Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_zalacznik_nr_4_b.pdf, file size: 392.79 KB)
    Pobierz