Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia „Operator wózków widłowych z uprawnieniami’

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 20 lipca 2018 - 10:04, kparnicka

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje przedsiębiorcy: Centrum Szkoleń BHP Bartosz Korsak, ul. Siedlecka 3b, 93-183 Łódź.


Na zapytanie ofertowe ogłoszone w dniu 9 lipca 2018 r., dot. przeprowadzenia szkolenia zawodowego „OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH Z UPRAWNIENIAMI” dla 1 uczestnika projektu „Punkt Zwrotny. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta.
Kierując się kryteriami oceny oferty:
- cena brutto – 60 % (max. 60 pkt),
- doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (max. 40 pkt.),
a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy Centrum Szkoleń BHP Bartosz Korsak.
Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze oferty
    (plik: zalacznik_nr_4b_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, file size: 660.71 KB)
    Pobierz