Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego "Grafik komputerowy"

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 18 sierpnia 2017 - 14:29, kparnicka

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje przedsiębiorcy: Euro Info Group Sp. z o.o., ul. Smolna 11 lok. 15, 00-375 Warszawa.


Na zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkolenia zawodowego „GRAFIK KOMPUTEROWY” dla 1 uczestnika projektu „Punkt Zwrotny. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wyznaczonym terminie odpowiedziało 3 wykonawców.

Jeden z Oferentów w dniu 16 sierpnia 2017r. wycofał swoją ofertę z uwagi na brak możliwości realizacji zadania w wyznaczonym terminie.

Kierując się kryteriami oceny oferty:
- cena brutto – 60 % (max. 60 pkt),
- doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (max. 40 pkt.),
a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy Euro Info Group Sp. z o.o.

Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze
    (plik: zalacznik_4b_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_2017-08-17.pdf, file size: 70.17 KB)
    Pobierz