Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia/kursu zawodowego "Grafik komputerowy"

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 12 czerwca 2017 - 10:56, kparnicka

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje przedsiębiorcy: PPCOMP Informatyczna Obsługa Firm Przemysław Pedrycz, ul. Magnacka 4/14, 02-496 Warszawa.


  Na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie odpowiedziało trzech potencjalnych wykonawców.

Kierując się kryteriami oceny oferty:

- cena brutto – 40 % (max. 40 pkt),

- doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (max. 40 pkt.),

- posiadane kwalifikacje (doświadczenie kadry, certyfikaty i uprawnienia, zezwalające instytucji szkoleniowej na prawidłowe wykonanie zlecenia)  – 20% (max.  20 pkt),

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy PPCOMP Informatyczna Obsługa Firm Przemysław Pedrycz.

Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

 

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze
    (plik: zalacznik_nr_4b_informacje_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, file size: 299.4 KB)
    Pobierz