Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na świadczeniu opieki dla dzieci uczestników projektu na czas ich uczestnictwa w stażu

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 14 czerwca 2017 - 15:45, kparnicka

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje przedsiębiorcy: Nanny Express Sp. z o. o.


Na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie odpowiedział jeden potencjalny wykonawca.

Kierując się kryteriami oceny oferty:

- Liczba godzin – 60%, przy czym 60 punktów otrzymuje oferent przedstawiający największą liczbę godzin;

- Doświadczenie pracowników wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 30% (10 pkt.  za zrealizowane zadanie dot. opieki nad dziećmi trwające min. 3 m-ce, , nie więcej jednak niż 30 pkt.).

- Dysponowanie lokalem przystosowanym do sprawowania opieki nad dziećmi uczestników – 10% (10 pkt za lokal spełniający bezpieczne warunki przebywania dzieci),

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy:

Nanny Express Sp. z o. o., Al. Witosa 31/105, 00-710 Warszawa.  

Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze
    (plik: zalacznik_nr_4b_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, file size: 273.19 KB)
    Pobierz