Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na zorganizowaniu przejazdów „autobusem zabytkowym” w ramach Warszawskiej Strefy Rodziny wraz z usługą przewodnicką

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 19 czerwca 2017 - 14:35, kparnicka

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje przedsiębiorcy: CREATours Kamil Nowatkiewicz


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na zorganizowaniu przejazdów „autobusem zabytkowym” w ramach Warszawskiej Strefy Rodziny wraz z usługą przewodnicką w terminie od 1 lipca 2017 r. do 27 sierpnia 2017 r., w wyznaczonym terminie odpowiedziało dwóch potencjalnych Wykonawców.

Kierując się kryteriami oceny oferty:

1)     Cena brutto – 40%, przy czym 40 punktów otrzymuje oferent przedstawiający najniższą cenę;

2)     Liczba pasażerów – 5% (1 pkt za każde 1 miejsce siedzące ponad wymaganą liczbę minimalną pasażerów, nie więcej jednak niż 5 pkt).

3)     Ilość punktów/atrakcji turystycznych na trasie przejazdu – 20% (2 pkt za każdy punkt, nie więcej jednak niż 20 pkt).

4)     Ilość kilometrów trasy przejazdu -  5% (1 pkt za każdy kilometr trasy ponad wymaganą liczbę minimalną, nie więcej jednak niż 5 pkt).

5)     Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 20% (2 pkt za zrealizowaną każdą wycieczkę  po Warszawie dla min. 20 osobowych grup dziecięcych, nie więcej jednak niż 20 pkt).

6)     Plan przejazdu – 5% - przedstawiony w formie dodatkowego załącznika zawierający:

a)     harmonogram (z określeniem czasu dla poszczególnych punktów turystycznych),

b)    punkty/atrakcje turystyczne na trasie

c)     udokumentowane doświadczenie przewodnika

d)    markę, model, rok produkcji autobusu

e)     zdjęcia autobusu min. 2 (na zewnątrz i wewnątrz)

do 5 punktów, przy czym 5 punktów otrzyma Oferent, który przedstawi program najbliższy założeniom wskazanym w Warunkach Realizacji Zamówienia

7)     Rejestracja autobusu jako pojazd zabytkowy tj. pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub ujęty w centralnej ewidencji dóbr kultury– 5% (5 pkt),

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie CREATours Kamil Nowatkiewicz.

Oferta jest najkorzystniejsza cenowo.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze
    (plik: informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, file size: 300.52 KB)
    Pobierz