Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. zatrudnienia koordynatora ds. informacyjnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 13 czerwca 2014 - 10:57, ejozwiak

Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie koordynatora ds. informacyjnych.


2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 15.05.2014 r. na kwotę 30 000,00 zł, co stanowi równowartość 7 100,76 euro (1euro = 4,2249 zł) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23.12.2013r. w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych.

 

3.W dniu 16 maja 2014 r. zwrócono się do niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:

1. Cezary Biernacki – Wiceprzewodniczący
Stowarzyszenie OD-DO; e-mail:
c.biernacki@od-do.org

2. Marta Knyps
Fundacja "Dr Clown"; e-mail:
marta.knyps@drclown.pl

3. Anna Góral
Fundacja Aktywizacja; e-mail:
anna.goral@idn.org.pl
4.Maria Pokój
Polskie Towarzystwo Psychologiczne (Oddział Warszawski); e-mail:
maria.pokoj@gmail.com

5.Agnieszka Kwaśniewska
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej; e-mail:
a.kwasniewska@interwencjaprawna.pl

6.Teresa Kapela
Związek Dużych Rodzin TRZY PLUS ; e-mail:
Teresa.Kapela@3plus.pl

7.  Mariola Popiołek

Towarzystwo Nasz Dom ; e-mail: m.popiolek@naszdom.org.pl

 

Zapytanie skierowano faksem, mailem, telefonicznie oraz umieszczono na stronach internetowej(właściwe podkreślić):

http://www.politykaspoleczna.um.warszawa.pl/

 

5. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe zostały złożone następujące oferty:

l.p

Imię i nazwisko oferenta

CV

List motywacyjny

1

Agata Fiedotow

tak

tak

2

Łukasz Olszewski

tak

tak

3

Urszula Matusiak

tak

tak

4

Małgorzata Nawrot

tak

tak

5

Renata Maria Łapiuk

tak

tak

6

Agata Pałka

tak

tak

 

 

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie Pani Agacie Fiedotow, za cenę 19 162,16 zł (brutto).

6.Uzasadnienie wyboru: kierując się kryteriami oceny (kryterium „wiedza w zakresie warszawskiej polityki społecznej” – 40%, „doświadczenie w obsłudze technologii cyfrowych” – 20%, „kompetencje interpersonalne w tym komunikatywność i umiejętność pracy w zespole” – 20%, „umiejętność redagowania treści” – 20%) a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 23.05.2014r. podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Pani Agacie Fiedotow.

7. Pani Urszula Matusiak poinformowała drogą mailową, że nie przystępuje do rozmowy kwalifikacyjnej.

Załączniki

  1. 1.
    Załącznik nr 4 b
    (plik: zalacznik.pdf, file size: 372.59 KB)
    Pobierz