Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot.organizacji i przeprowadzenie indywidualnych zajęć reedukacyjnych wyrównujących braki w edukacji na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 20 lutego 2017 - 13:00, kparnicka

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje przedsiębiorcy: Open Education Group Sp. z o.o., ul. Modlińska 1, 15-066 Białystok.


Na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie odpowiedziało pięciu potencjalnych wykonawców. Oferta, która uzyskała najwięcej punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert przekraczała szacowaną wartość zamówienia, dlatego zamawiający w dniu 02.02.2017 r. przystąpił do negocjacji, informując wszystkich oferentów o ustalonej szacowanej wartości zamówienia. W wyznaczonym terminie odpowiedzieli wszyscy wykonawcy.

W zapytaniu ofertowym Zamawiający określił zasady punktowania doświadczenia wykonawcy - „10 pkt za zrealizowane zajęcia reedukacyjne dla min. 1 osoby w zakresie objętym zamówieniem” rozumiane jako realizację zajęć reedukacyjnych w zakresie wszystkich (dowolnych) przedmiotów szkolnych na podstawie jednej umowy. Na podstawie przedstawionych ofert potencjalnych wykonawców Zamawiający stwierdził niejednolitą interpretację ww. zapisu. Uwzględniając zapisy zapytania ofertowego zamawiający podjął decyzję o interpretacji zapisu na korzyść wszystkich wykonawców. W przypadku potwierdzonego doświadczenia wykonawcy w realizacji więcej niż jednego przedmiotu dla min. 1 uczestnika oferent otrzyma 10 pkt. za każdy zrealizowany przedmiot szkolny.

 

Kierując się kryteriami oceny oferty:

- Cena brutto – 40%, przy czym 40 punktów otrzymuje oferent przedstawiający najniższą cenę;

- Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (10 pkt za zrealizowane zajęcia reedukacyjne dla min. 1 osoby w zakresie objętym zamówieniem, nie więcej jednak niż 40 pkt).

- Posiadane kwalifikacje (doświadczenie kadry, certyfikaty i uprawnienia, zezwalające na prawidłowe wykonanie zlecenia)  – 20% (5 pkt za każdy dostarczony dokument  załączony do oferty - kserokopie certyfikatów, uprawnień (wykonawcy, trenerów), itp., nie więcej jednak niż 20 pkt).

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy Open Education Group
Sp. z o.o.

Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

 

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze oferty
    (plik: informacja_o_wyborze.pdf, file size: 268.71 KB)
    Pobierz