Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot.przeprowadzenia kursu zawodowego dla Opiekunki w żłobku lub klubie dziecięcym

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 31 maja 2017 - 11:46, kparnicka

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje przedsiębiorcy: Centrum Planowania i Rozwoju Kariery Barbara Dąbrowska, ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa.


Na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie odpowiedziało dwóch potencjalnych wykonawców.

Kierując się kryteriami oceny oferty:

- cena brutto – 40 % (max. 40 pkt),

- doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (max. 40 pkt.),

- posiadane kwalifikacje (doświadczenie kadry, certyfikaty i uprawnienia, zezwalające instytucji szkoleniowej na prawidłowe wykonanie zlecenia)  – 20% (max.  20 pkt),

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy Centrum Planowania i Rozwoju Kariery Barbara Dąbrowska. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

 

 

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze
    (plik: informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_zal_nr_4b.pdf, file size: 273.95 KB)
    Pobierz