Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dotyczącego opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego, wykonanie wizualizacji oraz Zbiorczego Zestawienia Kosztów - ul. Korotyńskiego 13

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 7 września 2018 - 13:00, ewrzosek

Wynik zapytania ofertowego dotyczącego opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego, wykonanie wizualizacji oraz Zbiorczego Zestawienia Kosztów - ul. Korotyńskiego 13


W wyniku zamieszczonego zapytania ofertowego którego przedmiotem było: opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie i rozbudowie obiektu zlokalizowanego przy ul. Korotyńskiego 13 (działka nr 11 obręb nr 20320) wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie przedstawionym w Koncepcji przebudowy/rozbudowy budynku ul. Korotyńskiego 13 w Warszawie (stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania ofertowego); wykonanie wizualizacji docelowego zagospodarowania działki uwzględniającej usytuowanie budynków po przebudowie i rozbudowie, dojścia i dojazdy do budynków, parkingi terenowe, zieleń zorganizowana, tereny rekreacyjne dedykowane odbiorcom poszczególnych funkcji w budynku, i inne; wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym nie zostało rozstrzygnięte.

Żadna ze złożonych ofert nie spełniła warunku udziału w postępowaniu.
Nie dokonano wyboru wykonawcy.
Zamówienie nie zostało udzielone.