Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego z dnia 14 czerwca 2017 r. dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia „Wizaż i stylizacja”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 10 lipca 2017 - 14:09, kparnicka

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje przedsiębiorcy: Beauty Lux Sp. z o.o., ul. Piękna 68; 00-672 Warszawa.


 Na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie odpowiedziało trzech potencjalnych wykonawców.

Kierując się kryteriami oceny oferty:

- cena brutto – 40 % (max. 40 pkt),

- doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (max. 40 pkt.),

- posiadane kwalifikacje (doświadczenie kadry, certyfikaty i uprawnienia, zezwalające instytucji szkoleniowej na prawidłowe wykonanie zlecenia)  – 20% (max.  20 pkt),

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy Beauty Lux Sp. z o.o.

Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze
    (plik: zalacznik_nr_4b_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, file size: 281.93 KB)
    Pobierz