Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zaangażowanie osoby do realizacji projektu #Pokolenia i projektu Warszawskiego Tygodnia Seniorów

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 16 grudnia 2016 - 15:49, rkadej

Przedmiotem zapytania jest zaangażowanie osoby do realizacji projektu #Pokolenia i projektu Warszawskiego Tygodnia Seniorów w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Zaangażowanie osoby do realizacji projektu #Pokolenia i projektu Warszawskiego Tygodnia Seniorów w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.

Projekt #Pokolenia wpisuje się w obszar działań programu Warszawa Przyjazna Seniorom, w ramach Celu 1 – Zwiększenie aktywności społecznej, w zakresie celu technicznego C.T. 1.3 Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów.

Projekt Warszawskiego Tygodnia Seniorów wpisuje się w obszar działań programu Warszawa Przyjazna Seniorom, w ramach Celu 1 – Zwiększenie aktywności społecznej, w zakresie celu technicznego C.T. 1.4 Poprawa społecznego wizerunku starości i przeciwdziałanie dyskryminacji społecznej seniorów.

 

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zakres zadań:

Zaangażowana osoba będzie odpowiedzialna za:

-          przygotowanie i wdrożenie koncepcji wzmacniania aktywności seniorów, poprzez stworzenie stacjonarnego miejsca aktywności międzypokoleniowej przy wykorzystaniu zasobów nowych technologii, w tym social media;

-          przygotowanie i wdrożenie koncepcji Warszawskiego Tygodnia Seniora, poprzez zaproponowanie seniorom oferty udziału w wydarzeniach i zajęciach przy wykorzystaniu nawiązanej współpracy z instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi.

Koncepcja stacjonarnego miejsca aktywności międzypokoleniowej oparta jest na zaproponowaniu głównie seniorom:

-          unikalnego miejsca na mapie Warszawy będącego przestrzenią do międzypokoleniowych działań wykorzystujących nowe technologie,

-          możliwości współtworzenia pod okiem profesjonalistów i przy wsparciu młodzieży lifestylowego portalu i kanału na Youtubie,

-          miejsca spotkań, działań i wymiany doświadczeń dla warszawskich edukatorów cyfrowych,

-          miejsca spotkań edukacyjnych i towarzyskich w szczególności dla młodzieży i seniorów,

-          multimedialnej biblioteki dla edukatorów cyfrowych i mieszkańców Warszawy w różnym wieku, zawierająca zbiór publikacji i czasopism dotyczących nowych technologii,

-          kawiarenki internetowej dostępnej dla wszystkich, kącika cyfrowych gier i zabaw dla dziadków

-          z wnukami, kącika kulinarnego,

-          multimedialnego punktu informacyjnego dla seniorów z ekranem dotykowym i wyszukiwarką aktualnej miejskiej oferty dla seniorów i funkcją drukowania,

-          miejsca odbywania praktyk i staży.

Koncepcja Warszawskiego Tygodnia Seniora polega na przygotowaniu z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych cyklu wydarzeń dla wszystkich warszawskich seniorów, ukazujących możliwości uczestnictwa w życiu społecznym Miasta. Poszczególne wydarzenia realizowane będą w partnerstwie z m.in. instytucjami publicznymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi czy też podmiotami komercyjnymi. Istotnym elementem będzie włączenie samych seniorów w realizację działań Warszawskiego Tygodnia Seniora.

 

Do zadań przy realizacji projektu #Pokolenia należeć będzie:

-   opracowanie funkcjonalności, organizacji pracy i budżetu miejsca aktywności międzypokoleniowej,

-   nawiązanie współpracy z organizacjami, instytucjami i podmiotami w zakresie stworzenia i uruchomienia oferty i usług miejsca aktywności międzypokoleniowej,

-   przygotowywanie aplikacji projektowych w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację projektu oraz udział w realizacji projektów, które otrzymały finansowanie,

-   wdrożenie kampanii informacyjno-promocyjnej tj. rozpowszechnianie informacji o projekcie w mediach elektronicznych i tradycyjnych, przeprowadzenie spotkań informacyjnych dotyczących projektu,

-   nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem miejsca aktywności międzypokoleniowej,

-   opracowanie systemu i monitoring działań w projekcie,

-   prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości projektu w zakresie swoich obowiązków,

-   współpraca z pracownikami Zespołu Realizacji Polityki Senioralnej.

Do zadań przy realizacji projektu Warszawskiego Tygodnia Seniorów należeć będzie:

-   opracowanie koncepcji, działań, harmonogramu i budżetu projektu,

-   nawiązanie współpracy z organizacjami, instytucjami i podmiotami zewnętrznymi w celu realizacji projektu,

-   koordynacja projektów realizowanych na rzecz Warszawskiego Tygodnia Seniorów,

-   opracowanie systemu i monitoring działań w projekcie,

-   realizacja działań informacyjno-promocyjnych o projekcie (np. redagowanie strony internetowej www.senioralna.um.warszawa.pl, organizacja i udział w wydarzeniach promocyjnych, udzielanie informacji o projekcie),

-   nadzór nad prawidłową realizacją Warszawskiego Tygodnia Seniora,

-   prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości projektu w zakresie swoich obowiązków,

-   współpraca z pracownikami Zespołu Realizacji Polityki Senioralnej.

 

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wymagania minimalne (Tabela nr 1 w Załączniku nr 1):

 • doświadczenie w realizacji projektów społecznych,
 • doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną,

·         znajomość obsługi komputera (w tym pakietu MS Office) i korzystania z Internetu

·         znajomość polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych (Program Warszawa Przyjazna Seniorom).

·         dyspozycyjność w okresie realizacji projektu.

 

4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

I etap

Weryfikacja formalna

 

II etap

Rozmowa kwalifikacyjna – 100 % (max. 100 pkt.) w tym:

 • doświadczenie w pracy z osobami starszymi – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.) – Tabela nr 2 w Załączniku nr 1

(Liczba punktów: mniej niż 1 rok lub  1 rok doświadczenia – 10 pkt., 2-letnie doświadczenie – 20 pkt., 3-letnie doświadczenie i większe – 30 pkt.)

 • koordynacja działań w projektach społecznych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.) – Tabela nr 3 w Załączniku nr 1

(Liczba punktów: koordynacja działań w 1 projekcie społecznym – 10 pkt., działania w 2 i większej liczbie projektów społecznych – 20 pkt.)

 • wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.),
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.),
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej – 10% wartości oceny (max. 10 pkt.)
 • (Liczba punktów: brak doświadczenia – 0 pkt., posiadanie doświadczenia w pracy w administracji publicznej – 10 pkt – Tabela nr 4 w Załączniku nr 1

 

 

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy  do 15 grudnia 2017 r.

 

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, odręcznie podpisane CV z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz list motywacyjny.

2.       Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie rkadej@um.warszawa.pl  do  dnia 23 grudnia 2016r.  do  godz. 16.00.

 

7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.

b.       Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

c.       Dopuszcza się możliwość stosowania zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

d.       Wykonawca jest związany z ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_pokolenia.pdf, file size: 1357.24 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx, file size: 23.38 KB)
  Pobierz