Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zaangażowanie osoby w związku ze współrealizacją przez m.st. Warszawę projektu pn.: „e-Senior – integracja dla edukacji”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 19 lipca 2016 - 14:30, rkadej

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.


1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Zaangażowanie osoby w związku ze współrealizacją przez m.st. Warszawę projektu pn.: „e-Senior – integracja dla edukacji” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Do obowiązków zaangażowanej osoby w szczególności należeć będzie: • opracowanie szczegółowych zasad i procedur rekrutacji poszczególnych grup uczestników projektu, • przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu: co najmniej 300 osób powyżej 60 roku życia (seniorów), zainteresowanych udziałem w zajęciach z zakresu obsługi nowych technologii, • przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu: wolontariuszy (30 Animatorów Integracji Cyfrowej, 30 Asystentów Cyfrowych, 15 Młodszych Asystentów Cyfrowych), którzy poprowadzą e-kursy tematyczne dla seniorów z zakresu obsługi nowych technologii, • prowadzenie list rezerwowych osób chętnych do udziału w projekcie, • prowadzenie zapisów seniorów bezpośrednio na e-kursy tematyczne prowadzone przez wolontariuszy, • bieżący monitoring frekwencji seniorów uczestniczących w e-kursach tematycznych, • prowadzenie zapisów na wydarzenia w ramach Warszawskiego Tygodnia Seniora, na które będą wymagane wcześniejsze zapisy, • bieżący kontakt z 30 Asystentami Cyfrowymi w wieku 60+ i koordynacja ich pracy, • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości projektu w zakresie swoich obowiązków, • współpraca z osobami, instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w realizację projektu, • wypracowanie rezultatów zadania określonych w projekcie, • realizacja działań zgodnie z harmonogramem i kosztorysem projektu, • prowadzenie dokumentacji projektu w zakresie powierzonych obowiązków, • przygotowanie raportu końcowego z podjętych działań, • bieżący kontakt z uczestnikami projektu – udzielanie informacji (m.in. telefonicznie, mailowo, osobiście) w zakresie uczestnictwa w projekcie, • prowadzenie bazy danych projektu, • współpraca w zakresie zadań Partnera projektu (m.st. Warszawa) z innymi biurami Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostkami pomocniczymi (dzielnice) i organizacyjnymi m.st. Warszawy zaangażowanymi w realizację projektu, • współpraca z pracownikami Zespołu Realizacji Polityki Senioralnej.
3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Wymagania minimalne (Tabela nr 1 w Załączniku nr 1): • doświadczenie w realizacji projektów społecznych, • doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office i obsługi komputera, • dyspozycyjność w okresie realizacji projektu.
4. KRYTERIA OCENY OFERTY:
I etap Weryfikacja formalna
II etap Rozmowa kwalifikacyjna – 100 % (max. 100 pkt.) w tym: - doświadczenie w pracy z osobami starszymi – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.) – Tabela nr 2 w Załączniku nr 1 (Liczba punktów: mniej niż 1 rok lub 1 rok doświadczenia – 10 pkt., 2-letnie doświadczenie – 20 pkt., 3-letnie doświadczenie i większe – 30 pkt.) - doświadczenie w działaniach rekrutacyjnych w projektach społecznych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.) – Tabela nr 3 w Załączniku nr 1 (Liczba punktów: działania rekrutacyjne w 1 projekcie społecznym – 10 pkt., działania rekrutacyjne w 2 i większej liczbie projektów społecznych – 20 pkt.) - wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.), - komunikatywność i umiejętność pracy w zespole – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.), - doświadczenie w pracy w administracji publicznej – 10% wartości oceny (max. 10 pkt.) (Liczba punktów: brak doświadczenia – 0 pkt., posiadanie doświadczenia w pracy w administracji publicznej – 10 pkt).
5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 12 grudnia 2016 r.
6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, odręcznie podpisane CV z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz list motywacyjny. 2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie ext.mnawrot@um.warszawa.pl do dnia 22 lipca 2016r. do godz. 16.00.
7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA: a. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową. b. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. c. Dopuszcza się możliwość stosowania zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. d. Wykonawca jest związany z ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 979.65 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik - formularz oferty
  (plik: zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx, file size: 19.72 KB)
  Pobierz