Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zakup wraz z dostawą środków do dezynfekcji rąk w związku z realizacją Programu Rządowego „Wspieraj Seniora”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 8 grudnia 2020 - 15:08, ewrzosek

ZAPYTANIE OFERTOWE (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych) Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą środków do dezynfekcji rąk w związku z realizacją przez m.st. Warszawę Programu Rządowego „Wspieraj Seniora” na rok 2020


 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zakup wraz z dostawą środków do dezynfekcji rąk w związku z realizacją przez m.st. Warszawę Programu Rządowego „Wspieraj Seniora na rok 2020.

1.1.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są środki do dezynfekcji do rąk wykazane w tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Wykaz asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia

Lp.

Nazwa asortymentu

Jednostka miary

liczba

1.

Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk 5 l 

Sztuka

90

2.

Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk 100  ml 

Sztuka

9 000

1.2. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia będzie spełniał dane techniczne określone w tabeli nr 2.

Tabela nr 2. Wykaz asortymentu, dane techniczne.

Lp.

Podstawowe dane techniczne, materiał i inne opisy  

 

1.

Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk:

Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania (bez konieczności spłukiwania o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym, grzybobójczym). Stosowany w obszarach i sytuacjach wymagających przestrzegania wysokiego poziomu higieny, o minimalnej zwartości substancji czynnej (alkoholu - etanolu): 70 g/100g.

Produkt musi szybko odparowywać.

Produkt musi posiadać pozwolenie Ministra Zdrowia dopuszczające do obrotu produktem biobójczym oraz posiadać wpis do Wykazu Produktów Biobójczych.

Pojemność opakowań: 5 litrów oraz 100 ml.

Data ważności produktu nie krótsza niż 12 miesięcy

Zamawiany asortyment musi spełniać pozostałe wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE, w tym m.in. deklarację zgodności CE i wytyczne Ministerstwa Zdrowia. https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19

2.  WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.       Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, transportem, dostawą i wniesieniem przedmiotu zamówienia będą wkalkulowane w cenę jednostkową produktów.

2.       Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie przedmiotu zamówienia o maksymalnie 50% w zależności od otrzymanej oferty i kwoty, którą przeznaczył na ten cel.

3.       Zamówione produkty muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta w przeciwnym razie Zamawiający odmówi przyjęcia towaru. 

4.       Dopuszcza się składanie ofert tylko na pełny zakres zamówienia.

5.        Zamówiony towar zostanie dostarczony do dnia 21.12.2020

6.       Wykonawca dostarczy i wniesie zamówiony towar na własny koszt w miejsce na terenie m.st. Warszawy, wskazane przez Zamawiającego.

7.       W celu potwierdzenia zgodności przedmiotu zamówienia z ofertą Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozpakowania jednego egzemplarza i weryfikacji dostawy w obecności przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku rozbieżności Zamawiający nie odbierze dostawy.

8.       Produkty uszkodzone, niespełniające wymogów z zapytania ofertowego zostaną zareklamowane i zwrócone Wykonawcy.

9.       Procedura reklamacji zostanie zapisana w umowie.

3.    WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy oświadczą, że:

·         przedmiot zamówienia, którym dysponują posiada stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP,

·         posiadają pełny asortyment zamawianych produktów, spełniających wymogi określone w zapytaniu ofertowym,

·         dostarczą przedmiot zamówienia w terminie do 21.12.2020 r.

 

4.       KRYTERIA OCENY OFERTY:

a.       Cena  – 100%

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 100 punktów.

        Punktacja zostanie dokonana na podstawie wzoru:

                    najniższa cena ofertowa brutto

      Cena= --------------------------------------------- x 100 pkt.

                       cena brutto oferty badanej

1)      Wykonawca zobowiązany jest określić cenę z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2)      Obliczenia w ramach oceny ofert zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3)      Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

4)      Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

5.       TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 21 grudnia 2020 r.

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1)      Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2)      Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie arepelewicz@um.warszawa.pl do dnia 11 grudnia roku do godz. 14.00 (pliki stanowiące załączniki do maila nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).

7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1.       W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.

2.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: do dnia 31 grudnia 2020 r.

3.       Oferent jest związany z ofertą 20 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

4.       Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

5.       Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.).

6.       Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Oferenta na podstawie zgody stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. 

7.       Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

8.       W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

Załączniki

 1. 1.
  zapytanie ofertowe płyny do dezynfekcji dłoni
  (plik: zapytanie_ofertowe_plyny.pdf, file size: 1140.39 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  formularz oferty
  (plik: formularz_oferty_plyny.pdf, file size: 449.75 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  formularz oferty
  (plik: formularz_oferty_plyny_dezynfekujace.docx, file size: 16.94 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  klauzula informacyjna
  (plik: klauzula_informacyjna.pdf, file size: 618.59 KB)
  Pobierz