Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytania ofertowe dot. opracowania wariantowej koncepcji modelu biznesowego udostępniania infrastruktury i danych w ramach systemu Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 1 lipca 2016 - 15:09, dnowinska

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


W ramach projektu planowana jest budowa i rozwój sieci mikro-nadajników beacon, stacji monitorujących jakość powietrza i natężenie hałasu, czujników zajętości miejsc parkingowych (potencjalnie innych nadajników i sensorów) oraz platforma udostępniania danych pozyskiwanych w ramach systemu VWOF z różnych jego komponentów (system e-parkowania – informacja o zapełnieniu miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, monitorowanie parametrów jakości powietrza i poziomu hałasu w czasie rzeczywistym, informacje w temacie transportu publicznego – intensywność korzystania z poszczególnych środków komunikacji miejskiej w wymiarze czasowym, informacje o  opóźnieniach, informacje w temacie turystyki – np.  najczęściej odwiedzane, najlepiej oceniane obiekty, liczba osób korzystających z mobilnej informacji turystycznej w różnych językach itp.) oraz w ramach inicjatywy otwierania danych publicznych (api.um.warszawa.pl).

Koncepcja modelu biznesowego będzie zawierała przynajmniej następujące elementy:

a) Identyfikacja i charakterystyka potencjalnych kategorii klientów;

b) Założenia dla budowy platformy udostępniania infrastruktury smart city oraz platformy udostępniania danych (data marketplace) dla klientów (społecznych i biznesowych) – zapewnienie maksymalnej otwartości, przejrzystości i  łatwości dostępu;

c) Kluczowe wymagania technologiczne dla systemu i dla obu platform w kontekście łatwego dostępu oraz przyjaznego adaptowania infrastruktury i danych w produktach 

i usługach klientów społecznych i biznesowych;

d) Kluczowe warunki dostępu i wykorzystywania infrastruktury/danych stawiane klientom;

e) Modele pobierania opłat za korzystanie z dostępu do infrastruktury/danych w zależności m.in. od modelu biznesowego przedsięwzięcia, które bazuje na infrastrukturze/danych, woluminu pobieranych danych, częstotliwości korzystania, typu pozyskiwanych danych np. statyczne vs. dynamiczne, surowe vs. przetworzone celu wykorzystywania- komercyjny vs. społeczny, itp. oraz wyłączenia/zwolnienia z opłat;

f) Założenia budowy ekosystemu przyjaznego programistom, innowatorom, startupowcom, którzy mogą budować produkty i usługi, a przez to przewagi konkurencyjne z wykorzystaniem zasobów dostarczanych przez sektor publiczny.

 

2.  WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Zakładanym terminem rozpoczęcia współpracy jest druga połowa lipca 2016 r.

2. Wykonawca przed przystąpieniem do opracowania zapozna się z opracowaniem Rozwój Virtualnej Warszawy - materiał podsumowujący prace nad modelami biznesowymi – rozdział VI Modele biznesowe – Zbieranie i udostępnianie danych.

3. Wykonawca na początku współpracy przestawi koncepcję wykonania przedmiotu umowy, w tym spis treści opracowania do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

4. Wykonawca maksymalnie na 10 dni roboczych przed ostatecznym terminem oddania przedmiotu zamówienia  dostarczy do zaopiniowania Zamawiającemu pierwszą wersję opracowania.

5. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu przedmiot zamówienia w postaci edytowalnych plików tekstowych zamieszczonych na elektronicznym nośniku pamięci.

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełnię praw autorskich do wykonanego przedmiotu zamówienia.

 

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Do postępowania zostaną dopuszczeni Oferenci mający doświadczenie w min. 2 spośród 4 kategorii:

a) Wdrażanie rozwiązań cyfrowych opartych o mikronadajniki typu beacon i Bluetooth Low Energy (BLE);

b) Projektowanie i/lub tworzenie platform udostępniania infrastruktury Internetu Rzeczy i/lub danych;

c) Opracowywanie/tworzenie modeli biznesowych i/lub strategii sprzedaży dla e-usług, produktów cyfrowych, digital;

d) Prezentacje/wystąpienia eksperckie, publikacje w tematyce open data, Internetu Rzeczy, smart city, open innovation, nowoczesne technologie komunikacyjne i informacyjne. 

tj. wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie zrealizowali minimum 2 usługi dla różnych podmiotów, wraz z informacją, na czym polegała realizacja usługi, na rzecz jakiego podmiotu były świadczone i w jakim okresie. Oferenci są zobowiązani przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, tj. portfolio (np. w formacie prezentacji z podstawowymi informacjami, odnośnikami do strony internetowej) lub referencje. 

 

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY: 

1. Cena brutto – 50 pkt 

                            cena najniższej oferty

Liczba punktów =  ------------------------------- * 50

                 cena badanej oferty

 

2. Doświadczenie z realizacji usług odpowiadających zakresowi tematycznemu dla 4 kategorii wymienionych w pkt. 3. Warunki przystąpienia do zapytania ofertowego – 50 pkt:

 2 usługi - 0 pkt

 3-4 usług -10 pkt

 5-6- usług -20 pkt

 7-8 usług -30 pkt

 9-10 usług - 40 pkt

 Powyżej 10 usług - 50 pkt

 

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od daty podpisania umowy do 30 września 2016 r.

 

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Ofertę należy złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa lub wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie k.iwinska@um.warszawa.pl do dnia 7 lipca 2016 r.

 

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

2. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

3. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. 

4. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.

5. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 60 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.

6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny. 

8. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.

9. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

Załączniki

 1. 1.
  Treść zapytania ofertowego
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 203.68 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: formularz_oferty.doc, file size: 56 KB)
  Pobierz