Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie dot. Aktywizacji zawodowej cudzoziemców poprzez świadczenie efektywnego pośrednictwa pracy

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 23 stycznia 2017 - 12:33, ejozwiak

ZAPYTANIE OFERTOWE (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych) Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


I OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

 

Usługa polegająca na wsparciu rekrutacji, aktywizacji w wymiarze zawodowym, organizacji staży, monitoringu zatrudnienia, ewaluacji wraz z opracowaniem narzędzi. Przeprowadzone usługi będą częścią działań realizowanych w ramach pilotażowego „Warszawskiego testowego projektu InTEgracji cudzoziemców z uwzględnieniem potrzeb rynKu pracy (WITEK)”.

 

II WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

1.    Zadanie będzie realizowane przy współpracy z przedstawicielami Urzędu m.st. Warszawy – Biura Pomocy i Projektów Społecznych i Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz innymi podmiotami m.in. NGO.

 

2.    W pilotażu weźmie udział 10-15 uczestników rekrutowanych i wskazanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.

 

3.    Zadanie będzie w trzech etapach:

               I.        Działania na rzecz aktywizacji zawodowej uczestników pilotażu w tym pośrednictwo pracy, organizacja staży .

              II.        Działania na rzecz edukacji i uświadamiania pracodawców w tym działania antydyskryminacyjne.

            III.        Monitoring zatrudnienia, ewaluacja wraz z opracowaniem narzędzi.

 

3.      Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji wszystkich etapów zadania w tym m.in. :

a) Podczas etapu I:

- pośrednictwo pracy (znalezienie oferty, podjęcie zatrudnienia i utrzymanie zatrudnienia przez uczestników pilotażu) w tym udzielanie usługi uczestnikom pilotażu polegającej na pozyskiwaniu i upowszechnianiu wśród uczestników ofert pracy,

- organizacja staży,

- badanie rynku i informowanie na bieżąco na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy,

- inicjowanie i organizowanie kontaktów uczestników z pracodawcami,

- analiza rynku pracy poprzez nawiązywanie i utrzymywanie stałego kontaktu z pracodawcami,

- pozyskiwanie informacji o bieżących i przyszłych ofertach pracy w celu dopasowania kwalifikacji uczestników do potencjału rynku.

- aktywne poszukiwanie ofert w dostępnych źródłach (internet w tym portale abonamentowe, prasa, rozeznanie poprzez osobiste wizyty w lokalnych przedsiębiorstwach, działania handlowe)

b) Podczas etapu II:

- analiza rynku pracy poprzez nawiązywanie i utrzymywanie stałego kontaktu z pracodawcami,

- udzielanie pracodawcom informacji na temat kandydatów,

- inicjowanie i organizowane kontaktów uczestników z pracodawcami.

c) Podczas etapu III:

- Przeprowadzenie monitoringu zatrudnienia na etapie utrzymania efektów procesu aktywizacji.

- Opracowanie narzędzi oraz przeprowadzenie ewaluacji dotyczącej m.in. procesu adaptacji uczestnika w miejscu pracy. 

 

4.      W ramach realizacji zadania Wykonawca zapewni wykwalifikowaną kadrę, która zapewni właściwe i bezpieczne warunki realizacji zadania.

 

5.      Wszelkie koszty związane z realizacją zadania m.in. koszty dojazdu, wyżywienia i ubezpieczenia prowadzących na czas wykonywania zadania ponosi Wykonawca.

 

6.      W przypadku konieczności wykonania badań profilaktycznych/lekarskich uczestników pilotażu Zamawiający wykona je na własny koszt.

 

7.      Wykonawca zobowiązany jest do organizacji pilotażu na terenie m.st. Warszawy.

 

8.      Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby uczestników kierowanych na pilotaż.

 

9.      Podstawą do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie znalezienie oferty i podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu.

 

III WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem ludzkim do wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wykazać następujące doświadczenie oraz zasoby:

 

1.   W zakresie doświadczenia, Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej pięć projektów/usług związanych z usługami rekrutacyjnymi
(w szczególności: polegające na wsparciu rekrutacji, aktywizacji w wymiarze zawodowym, organizacji staży, monitoringu). - tabela nr 1 w formularzu oferty.

 

IV KRYTERIA OCENY  OFERTY:

 

1. Cena brutto 40 %,  max. 40 pkt, przy czym 40 punktów otrzymuje oferent przedstawiający najniższą cenę;

 

2. Doświadczenie wykonawcy** (tabela nr 2 w formularzu oferty), w zakresie działań rekrutacyjnych na rzecz cudzoziemców realizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert  - 20 %, max. 20 pkt, przy czym:

 • od 1  do 2 działań zrealizowanych – 10 punktów
 • od 3  do 5 działań zrealizowanych – 15 punktów
 • od 6 i więcej działań zrealizowanych – 20 punktów

 

** Projekty/usługi wskazane jako „Warunki przystąpienia do zapytania ofertowego” (pkt. III)  nie będą punktowane przy ocenie oferty.

 

3. Posiadane kwalifikacje (doświadczenie kadry, certyfikaty i uprawnienia, zezwalające na prawidłowe wykonanie zlecenia) - 20% (5 pkt za każdy dostarczony dokument  załączony do oferty - kserokopie certyfikatów, uprawnień (wykonawcy, pracowników), itp., nie więcej jednak niż 20 pkt).

 

4. Działania w obszarze objętym zapytaniem ofertowym wykonane we współpracy z samorządem (tabela 3 w formularzu oferty) – 20 punktów – 20%

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

V TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia
31 października 2017r.

 

VI TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

1.   Oferta powinna zawierać formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, oraz następujące załączniki:

a)     Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług wskazanych w pkt. III WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO oraz w pkt. IV KRYTERIA OCENY  OFERTY,  jako elementy doświadczenia Wykonawcy (np. referencje, opinie, recenzje i inne).

 

2.   Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie esamsel@um.warszawa.pl lub wysłać faxem na nr 22 443 14 42 do dnia 26 stycznia 2017 r. do  godz. 15.00.

 

VII INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 

1. W przypadku konsorcjum osób fizycznych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub organizacji pozarządowych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną
do reprezentowania konsorcjum.

2. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia wynosi 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych, zgodnie z Umową / zamówieniem.

3. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

4. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone znakiem promocyjnym „Zakochaj się w Warszawie”. Znak promocyjny, o którym mowa, zamieszcza się zgodnie z aktualnym zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy dotyczącym  „Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy i uprawnień przysługujących m.st. Warszawie w działaniach promocyjnych i informacyjnych; znak promocyjny dostępny jest
w wersji elektronicznej na stronie internetowej m.st. Warszawy.

5. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji
o wyborze najkorzystniejszej oferty.

6. Zamawiający przewiduje możliwość zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego.

7. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo
do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

8. Formularz oferty powinien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/-e.

9. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zamówienia.

 

Załączniki

 1. 1.
  ZAPYTANIE OFERTOWE
  (plik: zapytanie_ofertowe_skan.pdf, file size: 1413.14 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: formularz_oferty_.docx, file size: 19.74 KB)
  Pobierz