Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie dot. przeprowadzenia usługi ewaluacji projektu

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 19 lipca 2013 - 13:36, anarowska

Zapytanie dot. przeprowadzenia usługi ewaluacji projektu


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie usługi ewaluacji projektu pt. CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej –  Decent Work – Poland, współfinansowanego w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 

Cel i zakres ewaluacji: Ewaluacja wykonywana jest w związku z koniecznością złożenia przez m.st. Warszawy raportu okresowego ( za okres 01.01.2013 – 30.06.2013) z realizacji ww. projektu. Celem  jest  dokonanie oceny na ile planowane działania są trafne  i zgodne z dokumentacją  projektową,  czy zwiększają skuteczność przyszłych działań w projekcie, czy zaplanowane działania są spójne wewnętrznie w zakresie zaplanowanych celów, a projekt jest realizowany zgodnie z umową.

Ewaluację  należy przeprowadzić zgodnie z zasadami przeprowadzania  ewaluacji ex-ante.

Wykonawca przygotuje raport oraz inne niezbędne dokumenty w języku polskim oraz w języku angielskim.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport z ewaluacji w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD do miejsca, na terenie m.st. Warszawy, wskazanego przez Zamawiającego.

 

Opis projektu

Celem projektu jest promocja godnej pracy i dialogu trójstronnego wśród pracowników Urzędu m.st. Warszawy przez wdrożenie 2 platform: platformy współpracy trójstronnej i platformy e-learningowej. Projekt realizowany jest od 01.01.2013  do 31.12.2014 roku przez m.st. Warszawa.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
w ramach  Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego.

Całkowita wartość projektu w latach 2013-2014:  254 882 EUR

Wartość dofinansowania projektu w latach 2013-2014: 229 394 EUR

 

Kryteria oceny ofert:

 1. Cena brutto oferty – 80%
 2. Doświadczenie w wykonywaniu ewaluacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym w szczególności z Norweskiego Mechanizmu Finansowego – 20%

Termin realizacji zamówienia: 29.07.2013 r.

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, należy przygotować
wersji elektronicznej i przesłać na adres e-mail jpawelczyk@um.warszawa.pl  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca 2013 r. do godziny 16.00.

 

Inne istotne warunki zamówienia:

 1. Zmawiający niezwłocznie po podpisaniu umowy o wykonanie usługi ewaluacji przekaże Wykonawcy niezbędną dokumentację projektową.
 2. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę zostaną oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z wytycznymi w zakresie działań informacyjno-promocyjnych Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014.
 3. Wykonawca będzie dyspozycyjny w okresie realizacji zadania.
 4. Umowa zawarta miedzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: doc190713.pdf, file size: 122.29 KB)
  Pobierz