Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie dot. wykonania grawertonów i naklejek_Miejsce Przyjazne Seniorom.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 25 lutego 2019 - 16:19, rkadej

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie grawertonów i naklejek będących wyróżnieniem w konkursie Miejsce Przyjazne Seniorom.


 

Specyfikacja Zamówienia:

- 53 pionowe grawertony stanowiące nagrody dla zwycięzców konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom 2019 - 2021”; w tym:

 - 50 pionowych grawertonów dla Miejsca Przyjaznego Seniorom – załącznik nr 2

 - 3 grawertony dla osób wyróżnionych indywidualnie – załącznik nr 3

 - 200 naklejek – załącznik nr 4

 

1.1. Parametry Grawertonu:

               - nadruk fullcolor w pionie,

               - wielkość tabliczki  178 x 254 mm,

               - wielkość drewnopodobnego podkładu 228 x 305 mm,

               - bordowe pionowe etui;

 

1.2. Parametry naklejki „Miejsce Przyjazne Seniorom 2019 -2021” :

             - nadruk fullcolor,

             - format A6,

             - naklejana na szybę od wewnątrz,

             - logotyp konkursu na białym tle.

 

2.         2. WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)

2.1. Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy w wersji elektronicznej projekt nadruku na grawertonach, projekt certyfikatu i projekt naklejki.

2.2. Wykonawca dostarczy grawertony wraz z opakowaniem i naklejki do Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2 pok. 21.

2.3. Zamawiający przed wydrukiem zaakceptuje projekty.

2.4. Zamawiający przekaże wykonawcy listę laureatów.


3.     WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli  dotyczy) :

nie dotyczy

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY:
    cena: 100 %
    inne: 0%

 

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: nie później niż do dnia 26.03.2019 r.

 

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

6.1.           Oferta powinna zawierać Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 –  do zapytania ofertowego.

6.2.           Wizualizację grawertonu z przymocowaną tabliczką wykonana wg wzoru zamawiającego – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

6.3.      Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: ext.k.jablonska@um.warszawa.pl ,  tel. 22 443-14-82, do dnia 4.03.2019r. do godz. 16.00.

 

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 

7.1.      W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

7.2.      Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.

7.3.      Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.

7.4.        Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji  o wyborze najkorzystniejszej oferty.

7.5.        Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

7.6.                  Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). Oferent oświadczy, że zapoznał się z załączoną Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody.

7.7.                  Oferent wyraża zgodę na udostępnienie treści umowy. W szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Oferent wyraża zgodę na udostepnienie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, ponadto wyraża zgodę na udostępnienie całości treści złożonej oferty wraz z załącznikami (w tym m.in. wysokość złożonej oferty, nazwę firmy, adres, referencje, doświadczenie). Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

7.8.                 W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu  prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej.

  

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe_Grawertony
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 812.13 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx, file size: 18.57 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Wzór certyfikatu_MPS
  (plik: zalacznik_nr_2_c_e_r_t_y_f_i_k_a_t_mps_2019_2021.docx, file size: 144.16 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Wzór certyfikatu_Indywidualne
  (plik: zalacznik_nr_3_wyroznienie_indywidualne.docx, file size: 215.64 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Naklejka MPS
  (plik: zalacznik_nr_4_wzor_do_naklejki.pdf, file size: 24.46 KB)
  Pobierz